Truy cập nội dung luôn

Chào mừng bạn đến với website Thanh tra Tiền Giang

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1
Đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2020
17/09/2021

      Thực hiện Kế hoạch số 1006/KH-TTCP ngày 28/6/2021 của Thanh tra Chính phủ về đánh giá công tác PCTN đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2020, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Tiền Giang ban hành Kế hoạch số 237/KH-UBND ngày 27/7/2021 và thành lập Tổ chuyên gia đánh giá để thực hiện. Việc đánh giá công tác PCTN theo Bộ chỉ số và tài liệu hướng dẫn đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2020 của Thanh tra Chính phủ ban hành kèm theo Quyết định số 399/QĐ-TTCP ngày 20/7/2021, Thanh tra tỉnh Tiền Giang được UBND tỉnh giao chủ trì, phối hợp với sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tham mưu UBND tỉnh thực hiện đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh năm 2020 (thời kỳ đánh giá từ 16/12/2019 đến 15/12/2020).

      Theo kết quả đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh năm 2020 tại Báo cáo số 188/BC-UBND ngày 14/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang, gồm các nội dung cơ bản như sau:

      1. Nội dung đánh giá: gồm 04 nội dung:

      - Đánh giá việc xây dựng và hoàn thiện chính sách pháp luật về PCTN.

      - Đánh giá việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng: công tác phòng ngừa tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị khu vực Nhà nước; công tác phòng ngừa tham nhũng trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài Nhà nước.

      - Đánh giá việc phát hiện và xử lý tham nhũng: việc phát hiện hành vi thanh nhũng; việc xử lý tham nhũng; số lượng tiền, tài sản kiến nghị thu hồi qua phát hiện các hành vi tham nhũng.

      - Đánh giá việc thu hồi tài sản tham nhũng: kết quả thu hồi bằng biện pháp hành chính; kết quả thu hồi bằng biện pháp tư pháp.

      2. Kết quả đánh giá

      Tổng số điểm tự đánh giá 77,60/100 điểm với mặt làm được và hạn chế sau:

      a) Mặt làm được:

      - Công tác xây dựng và hoàn thiện chính sách, pháp luật; kiểm tra, rà soát, theo dõi việc thi hành pháp luật về PCTN luôn được sự quan tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo; các chính sách, pháp luật được ban hành đảm bảo tính kịp thời, phù hợp với thực tiễn, phục vụ tích cực cho công tác quản lý, điều hành phát triển kinh tế, xã hội và phòng, chống tiêu cực, tham nhũng.

      - Công tác tiếp công dân của Chủ tịch UBND tỉnh luôn được quan tâm chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, các vụ việc phát sinh được chỉ đạo giải quyết đến nơi, đến chốn theo tinh thần không để tồn đọng, không để vụ việc phức tạp phát sinh kéo dài, từng bước tạo lòng tin trong Nhân dân.

      - Các giải pháp phòng ngừa đã được triển khai thực hiện đồng bộ; ý thức, trách nhiệm của các ngành, các cấp, người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị ngày càng cao; một số giải pháp đã phát huy hiệu quả tốt hơn như thực hiện cải cách hành chính, dịch vụ công,...và nhất là công tác tuyên truyền được triển khai thực hiện với hình thức và nội dung thiết thực, phù hợp như tổ chức tọa đàm, thi tìm hiểu pháp luật gắn yêu cầu nhận thức với nhận diện tiêu cực, tham nhũng.

      - Kết quả tổ chức thực hiện thực hiện Luật PCTN năm 2018 và Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị được UBND tỉnh triển khai thực hiện nghiêm túc đúng quy định và báo cáo kết quả kịp thời về Thanh tra Chính phủ.

      - Kết quả phát hiện tham nhũng dần được cải thiện, vụ việc tham nhũng được phá hiện trên cả 04 lĩnh vực: kiểm tra, tự kiểm tra, giám sát; thanh tra; giải quyết kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo; điều tra, truy tố, xét xử; thu hồi tiền bằng biện pháp hành chính luôn đạt tỷ lệ 100%.

      - Công tác phối hợp giữa các cơ quan Nhà nước, cơ quan tư pháp, Mặt trận và các đoàn thể theo quy chế và yêu cầu nhiệm vụ phát huy hiệu quả tích cực trong công tác phòng ngừa, phát hiện và xử lý tiêu cực, tham nhũng.

      b) Tồn tại, hạn chế:

      Qua kết quả đánh giá cho thấy một số nội dung chưa được triển khai thực hiện, thực hiện nhưng không đầy đủ, còn hạn chế, thiếu kiểm tra, kiểm soát như sau:

      -  Công tác tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về PCTN.

      - Công khai, minh bạch tổ chức, hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị theo quy định tại Điều 10 của Luật PCTN năm 2018.

      - Việc xây dựng và thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ.

      - Về kiểm soát xung đột lợi ích.

      - Công tác phòng ngừa tham nhũng trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài Nhà nước.

      - Công tác phát hiện, xử lý các vụ việc tham nhũng trên địa bàn tỉnh.

      Kết quả đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh nhằm phát huy những kết quả đã đạt được, chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, làm cơ sở cho việc xây dựng kế hoạch thực hiện công tác PCTN trên địa bàn tỉnh năm 2022 và những năm tiếp theo.

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Tin mới Tin mới

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Xem thêm >>