Truy cập nội dung luôn

Chào mừng bạn đến với website Thanh tra Tiền Giang

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1
Công bố kết luận thanh tra tại Chi cục Thủy lợi tỉnh Tiền Giang
04/05/2020

Công bố kết luận thanh tra tại Chi cục Thủy lợi tỉnh Tiền Giang

      Ngày 29 tháng 4 năm 2020, Thanh tra tỉnh Tiền Giang đã tiến hành công bố Kết luận thanh tra số 310/KL-TT ngày 22 tháng 4 năm 2020 của Chánh Thanh tra tỉnh về thanh tra việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao của Chi cục Thủy lợi tỉnh Tiền Giang.

      Ông Nguyễn Văn Mười - Chánh Thanh tra tỉnh Tiền Giang chủ trì buổi họp công bố kết luận. Tham dự cuộc họp gồm có: Phó Chánh Thanh tra tỉnh, Trưởng phòng Thanh tra phòng, chống tham nhũng và giám sát, kiểm tra, xử lý sau thanh tra - Thanh tra tỉnh, Đoàn thanh tra; Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đại diện Phòng Tài chính - Kế hoạch và Thanh tra sở; Chi cục trưởng, Phó Chi cục trưởng và Trưởng các phòng thuộc Chi cục Thủy lợi; đại diện Ban Quản lý dự án các huyện Cái Bè, Chợ Gạo, Châu Thành và thị xã Cai Lậy.

      Bà Huỳnh Thị Kim Duyên - Trưởng phòng Nghiệp vụ 1 Thanh tra tỉnh Tiền Giang, Trưởng Đoàn thanh tra thừa ủy quyền của Chánh Thanh tra tỉnh đã công bố toàn văn kết luận thanh tra. Nội dung kết luận đã chỉ ra các ưu điểm, hạn chế và những quyết định xử lý, kiến nghị chấn chỉnh như sau:

      1. Ưu điểm

      - Các chủ đầu tư và đơn vị liên quan thực hiện đầu tư công trình cơ bản kịp thời, góp phần đáp ứng yêu cầu cần thiết sửa chữa, khắc phục những hư hỏng phát sinh trong quá trình sử dụng công trình, nâng cao hiệu quả đầu tư, sửa chữa công trình, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội.

      - Các công trình xử lý sạt lở có nguồn vốn từ nguồn kinh phí tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, ứng phó thiên tai, thảm họa của tỉnh đã kịp thời ngăn chặn sự sạt lở bờ sông, bờ kênh, góp phần bảo vệ tài sản, tính mạng và cây trái, hoa màu của người dân.

      2. Hạn chế, thiếu sót

      - Về quản lý thu, chi tài chính:

      + Giao dự toán thừa từ nguồn kinh phí trong khoán năm 2018, 2019.

      + Lập dự toán chi nguồn ngoài khoán hàng năm không đầy đủ, không sát thực tế phát sinh chi của năm trước, lập dự toán nội dung này nhưng chi cho nội dung khác, không lập dự toán các nội dung chi ngay từ ban đầu để làm cơ sở trình cấp kinh phí và chi xuất tương ứng dẫn tới chi các nội dung từ nguồn kinh phí ngoài khoán không đúng với dự toán.

      + Một số khoản chi thường xuyên từ nguồn kinh phí giao thực hiện tự chủ nhưng thanh toán từ nguồn kinh phí không tự chủ. Một số chứng từ chi làm thêm giờ, trực, văn phòng phẩm, … chưa đảm bảo thủ tục theo quy định.

      + Việc thực hiện công việc sửa chữa, dặm vá, duy tu mặt đê các công trình chưa thực hiện đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền phê duyệt.

      + Thực hiện chi từ nguồn thu quản lý dự án chưa đầy đủ các nhiệm vụ chi thực tế, nội dung chi của dự toán chi quản lý dự án theo quy định.

      - Công tác thanh tra chuyên ngành còn nhiều thiếu sót trong thủ tục, nội dung, qua công tác thanh tra chưa phát hiện hạn chế về nhiệm vụ chuyên môn lĩnh vực được giao đối với các đơn vị được thanh tra, các cuộc thanh tra đã thực hiện chỉ mang tính chất kiểm tra chuyên ngành; chưa thực hiện thanh tra chuyên ngành lĩnh vực nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn, chưa thực hiện việc kiểm tra chuyên ngành theo quy định; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chưa có hướng dẫn cụ thể các Chi cục về số lượng các cuộc thanh tra, kiểm tra, nội dung trọng tâm cần thanh tra trong năm, chưa kiểm tra việc thực hiện kế hoạch thanh tra của Chi cục.

      - Về quản lý đầu tư sửa chữa công trình:

      + Trình tự, thủ tục chuẩn bị đầu tư, lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu, trình tự trình thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật, lập dự toán chuẩn bị đầu tư còn sai sót.

      + Thiết kế - dự toán xây dựng còn sai về định mức dự toán, khối lượng công việc, thuyết minh bản vẽ, định mức chi phí tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, định mức chi phí lựa chọn nhà thầu, áp dụng tiêu chuẩn thiết kế, hồ sơ khảo sát.

      + Áp dụng định mức chi phí quản lý dự án thừa 20% so với quy định.

      + Lập hồ sơ yêu cầu, đánh giá hồ sơ đề xuất theo hình thức chỉ định thầu vẫn còn sai sót về nội dung tiêu chí đánh giá loại công trình kinh nghiệm hợp đồng tương tự, nhân sự, kinh nghiệm, thuyết minh kỹ thuật, giá gói thầu chưa vận dụng chi phí dự phòng đối với công trình thi công thời gian ngắn để tiết kiệm ngân sách.

      + Hồ sơ kỹ thuật, quản lý chất lượng còn một số hạn chế, thiếu sót về nhật ký thi công, kiểm tra nghiệm thu, thí nghiệm, bảo lãnh thực hiện hợp đồng, gia hạn thời gian thi công, phát sinh khối lượng, quyết toán chi phí xây lắp, tư vấn, chậm lập báo cáo quyết toán dự án hoàn thành.

      - Về quản lý kinh phí nguồn tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, ứng phó thiên tai, thảm họa của tỉnh:

      + Tham mưu trình danh mục công trình hàng năm chưa thể hiện rõ nội dung: các địa phương phải sử dụng hết Quỹ phòng, chống thiên tai được để lại theo quy định và 80% Quỹ dự phòng ngân sách cấp mình; mức bố trí dự phòng từ 2% đến 4% tổng chi ngân sách mỗi cấp.

      + Thực hiện thanh, quyết toán kinh phí cho các huyện chưa đảm bảo theo danh mục công trình và kinh phí được duyệt, chưa tham mưu sử dụng hết kinh phí đã cấp trong năm, phải hủy hoặc chuyển năm sau, cho thấy việc thực hiện giao kinh phí tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, ứng phó thiên tai, thảm họa cho cấp huyện như cơ chế hiện nay là chưa phù hợp.

      3. Kiến nghị xử lý

      + Kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước 509.627.000 đồng, kiến nghị giảm giá trị quyết toán 226.029.000 đồng.

      + Kiến nghị xử lý về hành chính 14 cá nhân, 2 tập thể và kiến nghị các Ban Quản lý dự án họp rút kinh nghiệm theo mức độ vi phạm đối với các cá nhân liên quan.

      + Kiến nghị các chấn chỉnh trong công tác lập dự toán, quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước tại Chi cục Thủy lợi, quản lý đầu tư sửa chữa công trình, quyết toán dự án hoàn thành, quản lý nguồn kinh phí tìm kiếm cứu nạn cứu hộ ứng phó thiên tai thảm họa trên địa bàn tỉnh, công tác thanh - kiểm tra chuyên ngành thủy lợi.

      Các bên tham dự thống nhất nội dung kết luận thanh tra, rút kinh nghiệm chấn chỉnh các hoạt động của cơ quan, tổ chức trong thời gian tới. Các đơn vị báo cáo đã nộp vào ngân sách nhà nước theo nội dung thu hồi tiền của kết luận thanh tra.

      Kết luận cuộc họp, ông Nguyễn Văn Mười - Chánh Thanh tra tỉnh Tiền Giang yêu cầu Chi cục Thủy lợi và các đơn vị liên quan sớm chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã nêu tại kết luận thanh tra, thực hiện ngay các biện pháp để chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước được tốt hơn; thực hiện niêm yết công khai kết luận thanh tra tại Chi cục trong thời gian tối thiểu 15 ngày liên tục và báo cáo kết quả thực hiện kết luận thanh tra về Thanh tra tỉnh; giao Phòng Thanh tra phòng chống tham nhũng và giám sát, kiểm tra, xử lý sau thanh tra theo dõi./.

                                                                                                                         Nguyễn Ngô Anh Ngữ-TTV phòng NV1

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Tin mới Tin mới

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Xem thêm >>