Truy cập nội dung luôn

Chào mừng bạn đến với website Thanh tra Tiền Giang

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1
Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp tỉnh
31/03/2016

Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp tỉnh

 

  1

Trình tự thực hiện

- Bước 1: Tiếp nhận đơn khiếu nại

Nếu khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc sở và cấp tương đương theo Điều 20, 21 Luật khiếu nại, người khiếu nại phải gửi đơn (Mẫu 01A-KN ban hành kèm theo Thông tư 02/2016/TT-TTCP) và các tài liệu liên quan (nếu có) cho cơ quan có thẩm quyền.

- Bước 2: Thụ lý giải quyết khiếu nại

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của mình, cơ quan có thẩm quyền phải thụ lý giải quyết và thông báo về việc thụ lý giải quyết cho người khiếu nại biết (Mẫu số 01 - KN ban hành kèm theo Thông tư 07/2013/TT-TTCP); trường hợp không thụ lý để giải quyết thì cũng thông báo và nêu rõ lý do (Mẫu 02 -KN ban hành kèm theo Thông tư 07/2013/TT-TTCP).

- Bước 3: Xác minh nội dung khiếu nại

Trong thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu theo quy định tại Điều 28 Luật khiếu nại, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm:

+ Kiểm tra lại quyết định hành chính, hành vi hành chính của mình, của người có trách nhiệm do mình quản lý trực tiếp, nếu khiếu nại đúng thì ra quyết định giải quyết khiếu nại ngay. Đối với khiếu nại quyết định kỷ luật cán bộ, công chức, nếu xét thấy nội dung khiếu nại đã rõ thì người có thẩm quyền giải quyết yêu cầu Hội đồng kỷ luật cán bộ, công chức xem xét để đề nghị người có thẩm quyền giải quyết.

+ Trường hợp chưa có cơ sở kết luận nội dung khiếu nại thì tự mình tiến hành xác minh, kết luận nội dung khiếu nại hoặc giao cơ quan thanh tra hay sở ngành có liên quan có trách nhiệm xác minh nội dung khiếu nại, kiến nghị giải quyết khiếu nại. Quyết định giao nhiệm vụ xác minh nội dung KN (thực hiện theo Mẫu số 03-KN ban hành kèm theo Thông tư 07/2013/TT-TTCP).

Việc xác minh nội dung khiếu nại được thực hiện theo quy định tại Điều 29 Luật Khiếu nại, Mục 2, chương II của Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính.

- Bước 4: Tổ chức đối thoại

- Đối với khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính: nếu yêu cầu của người khiếu nại và kết quả xác minh nội dung KN còn khác nhau thì người giải quyết KN trực tiếp gặp gỡ, đối thoại với người khiếu nại, người bị khiếu nại, người có quyền, nghĩa vụ liên quan, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để làm rõ nội dung khiếu nại, yêu cầu của người khiếu nại và hướng giải quyết khiếu nại.

- Đối với khiếu nại quyết định kỷ luật cán bộ, công chức thì bắt buộc phải tổ chức đối thoại trước khi ban hành QĐ giải quyết.

Trước khi tổ chức đối thoại phải thông báo bằng văn bản với người khiếu nại, người bị khiếu nại, người có quyền và nghĩa vụ liên quan, biết thời gian, địa điểm, nội dung việc gặp gỡ, đối thoại.

Việc đối thoại được lập thành biên bản; biên bản ghi rõ ý kiến của những người tham gia; kết quả đối thoại, có chữ ký hoặc điểm chỉ của người tham gia; trường hợp người tham gia đối thoại không ký, điểm chỉ xác nhận thì phải ghi rõ lý do, biên bản này được lưu vào hồ sơ vụ việc khiếu nại. Kết quả đối thoại là một trong các căn cứ để giải quyết khiếu nại.

- Bước 5: Ra quyết định giải quyết khiếu nại.

Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Sở, ngành, thủ trưởng cơ quan đơn vị cấp tỉnh ra quyết định giải quyết khiếu nại bằng văn bản (Mẫu 15-KN kèm theo Thông tư 07/2013/TT-TTCP) và trong thời hạn 3 ngày làm việc phải gửi quyết định giải quyết khiếu nại cho người khiếu nại, người bị khiếu nại, người có quyền, nghĩa vụ liên quan, cơ quan quản lý cấp trên.

2

Cách thức thực hiện

Gửi trực tiếp hoặc theo đường bưu điện

3

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn khiếu nại hoặc bản ghi nội dung khiếu nại;

- Thông báo thụ lý nội dung đơn khiếu nại;

- Tài liệu, chứng cứ do các bên cung cấp;

- Biên bản kiểm tra, xác minh, kết luận, kết quả giám định (nếu có);

- Biên bản tổ chức đối thoại (nếu có);

- Quyết định giải quyết khiếu nại;

- Các tài liệu khác có liên quan.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

4

Thời hạn giải quyết

Thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu không quá 30 ngày, đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết có thế kéo dài hơn nhưng không quá 45 ngày. Ở vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn, thì thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu không quá 45 ngày, đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết có thể kéo dài hơn nhưng không quá 60 ngày.

Thời hạn giải quyết được tính kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền thụ lý vụ việc.

5

Đối tượng thực hiện TTHC

Cá nhân

Tổ chức

6

Cơ quan thực hiện TTHC

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chủ tịch UBND cấp tỉnh; Giám đốc Sở, ngành, thủ trưởng các cơ quan đơn vị.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện: Thanh tra tỉnh; Thanh tra Sở, cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, sở

7

Kết quả thực hiện TTHC

Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu

8

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không

9

Lệ phí

Không

10

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

- Người khiếu nại phải là người có quyền, lợi ích hợp pháp và chịu tác động trực tiếp bởi quyết định hành chính, hành vi hành chính mà mình khiếu nại.

- Người khiếu nại phải là người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật; trong trường hợp thông qua người đại diện để thực hiện việc khiếu nại thì người đại diện phải theo quy định tại Điều 12, Điều 16 Luật khiếu nại.

- Người khiếu nại phải làm đơn khiếu nại và gửi đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết trong thời hạn, thời hiệu theo quy định của Luật khiếu nại.

- Việc khiếu nại chưa có quyết định giải quyết lần hai.

- Việc khiếu nại chưa được tòa án thụ lý để giải quyết.

11

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13;

- Nghị định 75/2012/NĐ-CP ngày 3/10/2012 quy định chi tiết một số điều của Luật khiếu nại;

- Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính.

- Thông tư số 02/2016/TT-TTCP ngày 20/10/2016 của Thanh tra Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2013/TT-TTCP.

 

 
Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Tin mới Tin mới

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Xem thêm >>