Truy cập nội dung luôn

Chào mừng bạn đến với website Thanh tra Tiền Giang

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1
Kết quả 10 năm thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 của Thanh tra tỉnh Tiền Giang
02/10/2020

      Thực hiện Quyết định số 133/QĐ-UBND ngày 19/01/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước của tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2011-2020 và Kế hoạch số 87/KH-UBND ngày 05/5/2016 về việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Hàng năm, Thanh tra tỉnh Tiền Giang xây dựng kế hoạch cải cách hành chính (CCHC), phát động thi đua trong đội ngũ cán bộ, công chức và triển khai thực hiện đạt được những kết quả cụ thể như sau:

      - Về công tác xây dựng thể chế: kịp thời tham mưu cho Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Tiền Giang ban hành 04 nghị quyết, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Tiền Giang ban hành 01 quyết định; 07 văn bản quy phạm pháp luật (do HĐND, UBND tỉnh Tiền Giang ban hành) được đề nghị thay thế, bãi bỏ qua công tác rà soát về các nội dung như quy định mức trích từ các khoản thu hồi, phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước; mức chi bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo (KNTC), kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh; quy chế phối hợp trong công tác tiếp dân, giải quyết KNTC khi phát sinh KNTC tập trung đông người trên địa bàn... Tổ chức thảo luận, góp ý trên 100 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của các bộ, ngành Trung ương và của tỉnh. Đồng thời, triển khai kịp thời, đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực của ngành Thanh tra trên địa bàn tỉnh như: Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; Luật Tố cáo năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

      - Công tác cải cách tổ chức bộ máy: Tiếp tục tổ chức thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU ngày 21/3/2018 của Tỉnh ủy về sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị tỉnh Tiền Giang theo Nghị quyết số 18 và 19-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Thanh tra tỉnh Tiền Giang ban hành Kế hoạch số 409/KH-TT ngày 18/6/2018 thực hiện sắp xếp lại tổ chức bộ máy cơ quan và được Tỉnh ủy phê duyệt tại Quyết định số 986-QĐ/TU ngày 16/10/2018. Qua đó, đã thực hiện sáp nhập 02 Phòng Thanh tra phòng, chống tham nhũng và Phòng Giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra thành Phòng Thanh tra phòng, chống tham nhũng và giám sát, kiểm tra, xử lý sau thanh tra (Quyết định số 164/QĐ-UBND ngày 17/01/2019 của UBND tỉnh Tiền Giang); tinh giản 04 biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP.

      - Công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC): đã chỉnh sửa, ban hành Quy chế khai thác, sử dụng Cổng dịch vụ công và quản lý, sử dụng Hệ thống một cửa điện tử tại Thanh tra tỉnh theo quy định mới (Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND ngày 19/6/2019 của UBND tỉnh Tiền Giang về việc ban hành Quy chế hoạt động của Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Tiền Giang); tiếp tục thực hiện ứng dụng giải quyết hồ sơ qua phần mềm Một cửa điện tử; rà soát, trình UBND tỉnh quyết định công bố TTHC lĩnh vực giải quyết tố cáo (do có thay đổi) theo Quyết định số 700/QĐ-TTCP ngày 09/10/2019 của Thanh tra Chính phủ; trình UBND tỉnh ban hành quyết định phê duyệt danh mục TTHC thực hiện qua bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến và các quy trình nội bộ, liên thông, điện tử đối với các TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của ngành Thanh tra trên địa bàn tỉnh. Kết quả: có 19 thủ tục thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh, 06 thủ tục cung cấp dịch vụ công mức 4, 05 thủ tục cung cấp dịch vụ công mức 3 (Thanh tra tỉnh Tiền Giang thực hiện 10 thủ tục, có 02 thủ tục cung cấp dịch vụ công mức 4, 02 thủ tục cung cấp dịch vụ công mức 3), thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích 14 thủ tục (Thanh tra tỉnh 07 thủ tục).

      + Tiếp tục duy trì, cải tiến và mở rộng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 tại cơ quan, xây dựng mục tiêu chất lượng hàng năm, ban hành kế hoạch triển khai thực hiện mục tiêu, tổ chức đánh giá nội bộ ít nhất 01 lần/năm và sự xem xét của lãnh đạo để tiếp tục duy trì, cải tiến hệ thống. Xây dựng kế hoạch chuyển đổi Hệ thống sang Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015.

      - Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin:

      + Xây dựng phần mềm Quản lý công tác thanh tra, tiếp công dân và khiếu nại, tố cáo; phối hợp theo dõi, chỉnh sửa, hoàn chỉnh các nội dung phần mềm và triển khai sử dụng phần mềm trên phạm vi toàn tỉnh. Xử lý chồng chéo, trùng lặp trong công tác thanh, kiểm tra đối với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp. Phần mềm có khả năng phát hiện đối tượng thanh tra trong một năm của đơn vị này có trùng với đối tượng thanh tra của đơn vị khác hay không. Từ đó đưa ra cảnh báo cho các đơn vị khi xây dựng kế hoạch để tiến hành thanh, kiểm tra, sao cho không bị trùng lặp đối tượng thanh tra. Từ khi bắt đầu xây dựng phần mềm cuối năm 2017 đến nay, thông qua phần mềm, đã xử lý tổng số 240 đối tượng thanh tra, kiểm tra có trùng lặp trong dự thảo kế hoạch thanh tra hàng năm, đảm bảo không để xảy ra tình trạng thanh tra, kiểm tra quá 01 lần/năm đối với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

      + Thực hiện gửi, nhận văn bản qua phần mềm, tỷ lệ văn bản đến được cập nhật và xử lý trên phần mềm và tỷ lệ văn bản đi được thực hiện xử lý và gửi liên thông trên phần mềm tăng lên hàng năm, đến nay đã đạt 100% văn bản đi, đến; thực hiện cập nhật kịp thời thông tin tài khoản cho người mới tuyển dụng, tiếp nhận, nghỉ hưu, nghỉ việc, chuyển công tác, ... đảm bảo 100% cán bộ, công chức đang làm việc đều được cấp tài khoản sử dụng phần mềm để xử lý công việc được giao.

      - Công tác sử dụng tài chính cơ quan: Căn cứ vào kinh phí được duyệt và tình hình sử dụng kinh phí hàng năm, tiếp tục xây dựng phương án chi tiêu nội bộ phù hợp trên tinh thần tiết kiệm tối đa.

      Qua 10 năm thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước, Thanh tra tỉnh Tiền Giang đã được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen năm 2018 và Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2019, tại buổi lễ tổng kết 10 năm được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho 01 tập thể và 01 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020./.

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Tin mới Tin mới

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Xem thêm >>