Truy cập nội dung luôn

Chào mừng bạn đến với website Thanh tra Tiền Giang

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 06 tháng đầu năm 2019.
10/07/2019

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 06 tháng đầu năm 2019.

      Thực hiện Kế hoạch số 352/KH-UBND ngày 24/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2019 trên địa bàn tỉnh. Trong 6 tháng đầu năm 2019, Thanh tra tỉnh Tiền Giang đã tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính đạt được những kết quả trọng tâm như sau:

      1. Cải cách thể chế

      Công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật: Căn cứ quy định tại Nghị định số 34/2016/NĐ-CP của Chính phủ, Thanh tra tỉnh Tiền Giang tiếp tục tổ chức rà soát các quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về lĩnh vực công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. Kết quả rà soát, tổng số văn bản còn hiệu lực là 03 văn bản:

      - Quyết định số 44/2014/QĐ-UBND ngày 24/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Quy chế phối hợp trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo khi phát sinh khiếu nại, tố cáo tập trung đông người trên địa bàn tỉnh Tiền Giang hoặc các tỉnh khác.

      - Nghị quyết số 24/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh.

      + Nghị quyết số 34/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang quy định mức trích từ các khoản thu hồi, phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh.

      2. Cải cách thủ tục hành chính

      - Thanh tra tỉnh Tiền Giang ban hành Kế hoạch số 08/KH-TT ngày 29/01/2019 và phát động phong trào thi đua thực hiện cải cách hành chính, rà soát thủ tục hành chính (TTHC) theo quy định, đã triển khai cho cán bộ, công chức thực hiện.

      - Tiếp tục duy trì việc niêm yết công khai 10 bộ thủ tục hành chính và thực hiện các thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết theo quy định; đang rà soát, điều chỉnh lại bộ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực khiếu nại, tố cáo do Luật Tố cáo mới ban hành, có hiệu lực từ 01/01/2019, sẽ trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành lại khi có nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành.

      - Thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông:

      + Số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết được thực hiện theo cơ chế một cửa: Có 100% đơn thuộc lĩnh vực khiếu nại, tố cáo được giải quyết đúng hạn, cụ thể: Tiếp công dân 52 lượt với 58 người (tiếp thường xuyên 50 lượt với 56 người, lãnh đạo tiếp 02 lượt với 02 người); nhận 55 đơn (10 khiếu nại, 14 tố cáo, 31 kiến nghị, phản ánh), kết quả xử lý đơn: Lưu 19 đơn không đủ điều kiện xử lý, lập thủ tục chuyển 25 đơn đến cơ quan có thẩm quyền; hướng dẫn, hoàn trả 06 đơn; trả lời 05 đơn. Ngoài ra, Thanh tra tỉnh còn báo cáo kết quả đề xuất xử lý 02 đơn kiến nghị, phản ánh do Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

      + Cơ sở vật chất, trang thiết bị của bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của đơn vị được bố trí chung với Điểm tiếp công dân, được trang bị đầy đủ các trang thiết bị như máy vi tính, máy in, máy scan, màn hình thông báo lịch công tác,… để thuận lợi trong công tác.

      + Việc bố trí công chức làm việc tại bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của đơn vị và thực hiện chế độ hỗ trợ: Cán bộ, công chức, Thanh tra viên làm việc tại bộ phận tiếp nhận đơn, thư và trả kết quả được bố trí ổn định, phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ; tất cả thủ tục hành chính được niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan bảo đảm đầy đủ, rõ ràng.

      3. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước

      Thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU ngày 21/3/2018 của Tỉnh ủy Tiền Giang về sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị tỉnh Tiền Giang; Thanh tra tỉnh Tiền Giang lập thủ tục trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 164/QĐ-UBND ngày 17/01/2019 về việc thành lập tổ chức thuộc Thanh tra tỉnh Tiền Giang, thành lập Phòng Thanh tra phòng, chống tham nhũng và giám sát, kiểm tra, xử lý sau thanh tra thuộc Thanh tra tỉnh Tiền Giang, trên cơ sở tổ chức lại Phòng Thanh tra phòng, chống tham nhũng và Phòng Giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra và Quyết định số 166/QĐ-UBND ngày 17/01/2019 về việc sửa đổi Khoản 2, Điều 3, Quyết định số 157/QĐ-UBND ngày 20/01/2015 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Tiền Giang.

      Trên cơ sở các quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, tiếp tục kiện toàn tổ chức, bộ máy theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, Thanh tra tỉnh Tiền Giang đã sửa đổi, bổ sung và ban hành Quy chế làm việc kèm theo Quyết định số 34/QĐ-TT ngày 07/5/2019; triển khai thực hiện quy chế làm việc Ủy ban nhân dân tỉnh và thực hiện kiểm tra việc thực hiện quy chế làm việc tại đơn vị.

      Trong kỳ, ban hành quyết định bổ nhiệm Trưởng phòng Thanh tra phòng, chống tham nhũng và giám sát, kiểm tra, xử lý sau thanh tra; quyết định miễn nhiệm chức vụ Trưởng phòng Giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra và quyết định thôi giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Thanh tra phòng, chống tham nhũng.

      Năm 2019, Thanh tra tỉnh Tiền Giang được giao biên chế là 38; hiện nay có mặt 36 biên chế và 04 hợp đồng Nghị định số 68/2000/NĐ-CP. Trong kỳ báo cáo, có 02 công chức nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội và 01 công chức nghỉ việc theo nguyện vọng; tiếp nhận 01 viên chức không qua thi tuyển và 01 công chức điều động từ đơn vị khác về.

      4. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức

      Về thực hiện các quy định quản lý công chức: Lập hồ sơ đề nghị, đã được Thanh tra Chính phủ tặng bằng khen 02 tập thể và 03 cá nhân; tặng bằng khen 01 tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao năm 2018; lập thủ tục đề nghị xét công nhận danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp tỉnh 01 trường hợp; lập thủ tục đề nghị xét tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ 02 trường hợp.

      Về công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức: Trong kỳ báo cáo, Thanh tra tỉnh Tiền Giang đã lập thủ tục cử 01 công chức tham dự lớp trung cấp lý luận chính trị, 01 Phó Chánh Thanh tra tham dự bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương năm 2019, Chánh Thanh tra dự thi nâng ngạch lên Thanh tra viên cao cấp, cử 13 Thanh tra viên tham dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Thanh tra viên chính; 14 công chức tham dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Thanh tra viên và có 03 Thanh tra viên học nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ chương trình đào tạo sau đại học, 01 công chức học lớp Chỉ huy phó quân sự, 02 công chức học lớp bồi dưỡng quốc phòng, an ninh đối tượng 3.

      Trong 6 tháng đầu năm, đã hiệp thương bổ nhiệm Chánh Thanh tra huyện Châu Thành và Chánh Thanh tra huyện Tân Phước.

      Ngoài ra, trong quá trình thi hành nhiệm vụ, Lãnh đạo Thanh tra tỉnh Tiền Giang luôn quan tâm nhắc nhở công chức thực hiện nghiêm Kế hoạch số 184/KH-UBND và Chỉ thị số 01/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường chấp hành kỷ luật, kỷ cương, nâng cao đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp trong thực thi nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong các cuộc họp cơ quan.

      5. Cải cách tài chính công

      - Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2019 và triển khai thực hiện.

      - Tiếp tục xây dựng, thực hiện các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả trong việc thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan Nhà nước.

      - Thực hiện nghiêm việc công khai dự toán ngân sách năm 2019; kiểm tra, kiểm soát việc sử dụng tài sản của đơn vị; công khai tài chính theo quy định.

      6. Hiện đại hóa hành chính

      Thanh tra tỉnh Tiền Giang tiếp tục ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong hoạt động, ứng dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành để quản lý văn bản đi, đến, ứng dụng chữ ký số trong phát hành văn bản điện tử, sử dụng thư điện tử công vụ để trao đổi, gửi nhận thông tin, cung cấp thông tin lên Trang thông tin điện tử của đơn vị theo quy định tại Nghị định số 43/2011/NĐ-CP của Chính phủ, thực hiện cung cấp các dịch vụ công trực tuyến lên Trang thông tin điện tử và ứng dụng phần mềm một cửa điện tử phục vụ tổ chức, cá nhân. Ngoài ra, đã xây dựng và hoàn chỉnh phần mềm Quản lý công tác thanh tra, tiếp công dân và khiếu nại, tố cáo, tổ chức tập huấn sử dụng rộng rãi cho các đối tượng có liên quan trên địa bàn tỉnh.

      Tiếp tục duy trì áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO trong hoạt động của đơn vị nhằm từng bước hiện đại hóa nền hành chính, góp phần nâng cao công tác cải cách hành chính./.

                                                                                                                                                         Văn phòng

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Tin mới Tin mới

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Xem thêm >>