Truy cập nội dung luôn

Chào mừng bạn đến với website Thanh tra Tiền Giang

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2020
10/07/2020

      Thanh tra tỉnh Tiền Giang tổ chức thực hiện Kế hoạch số 51/KH-TT ngày 21 tháng 01 năm 2020 của Chánh Thanh tra tỉnh về thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2020 trong 06 tháng đầu năm đạt được một kết quả chủ yếu sau:

      1. Cải cách thể chế

      Thực hiện Nghị định số 34/2016/NĐ-CP của Chính phủ, Thanh tra tỉnh Tiền Giang tiếp tục rà soát các Quyết định của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về lĩnh vực công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. Tổng số văn bản phải rà soát: 03 văn bản. Qua rà soát, 03 văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành Thanh tra tiếp tục được áp dụng thực hiện thống nhất trong phạm vi toàn tỉnh, chưa phát hiện bất cập.

      2. Cải cách thủ tục hành chính

      - Tiếp tục duy trì việc niêm yết công khai 10 bộ thủ tục hành chính và thực hiện các thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết theo quy định. Việc công khai bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Thanh tra tỉnh thực hiện đúng theo Quyết định số 3765/QĐ-UBND ngày 15/12/2017 của UBND tỉnh Tiền Giang về việc ban hành Quy chế phối hợp trong việc công bố, niêm yết công khai thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh.

      - Thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông:

      + Có 100% đơn khiếu nại, tố cáo được giải quyết đúng hạn. Tiếp công dân thường xuyên đã tiếp 36 lượt với 101 người. Nhận 43 đơn (08 đơn khiếu nại; 06 đơn tố cáo; 29 đơn kiến nghị, phản ánh); kết quả xử lý: 12 đơn không đủ điều kiện xử lý (lưu đơn), chuyển 17 đơn đến cơ quan có thẩm quyền, hướng dẫn và hoàn trả 04 đơn, trả lời 06 đơn, 04 đơn đang trong giai đoạn xử lý theo quy định. Trong kỳ báo cáo, không phát sinh đơn khiếu nại, tố cáo do UBND tỉnh giao thẩm tra, xác minh và đơn thuộc thẩm quyền của Thanh tra tỉnh Tiền Giang. Tuy nhiên, có 02 đơn khiếu nại UBND tỉnh giao giao thẩm tra, xác minh trong năm 2019 chuyển sang năm 2020, Thanh tra tỉnh Tiền Giang đã thẩm tra, xác minh và báo cáo kết quả đúng thời gian quy định.

      + Việc áp dụng các biểu mẫu tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: thực hiện theo quy định.

      + Cơ sở vật chất, trang thiết bị của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của được trang bị đầy đủ các trang thiết bị như máy vi tính, máy in, máy scan… để thuận tiện trong công việc.

      + Việc bố trí công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả và thực hiện chế độ hỗ trợ: cán bộ, công chức, Thanh tra viên làm việc tại bộ phận tiếp nhận đơn, thư và trả kết quả được bố trí ổn định, phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ; thực hiện tốt việc cập nhật thông tin bằng sổ theo dõi việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ của cá nhân, tổ chức; khi tiếp nhận hồ sơ, giấy tờ theo quy định của pháp luật có viết phiếu hẹn hoặc ghi phiếu hướng dẫn; tất cả thủ tục hành chính được niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan bảo đảm đầy đủ, không bị rách, phai, ố. Thực hiện đầy đủ chế độ hỗ trợ cho cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

      + Thực hiện việc xin lỗi đối với hồ sơ trễ hẹn: không có hồ sơ trễ hạn.

      3. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước

      - Thực hiện kiện toàn tổ chức, bộ máy theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của ngành Thanh tra, Thanh tra tỉnh Tiền Giang đã sửa đổi, bổ sung, ban hành Quy chế làm việc mới; triển khai thực hiện quy chế làm việc của UBND tỉnh và thực hiện kiểm tra việc thực hiện quy chế làm việc đối với các đoàn thanh tra.

      - Về thực hiện Đề án tinh giản biên chế, Kế hoạch số 01-KH/BCĐ ngày 01/6/2018 của Ban Chỉ đạo tỉnh về triển khai thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU ngày 21/3/2018 của Tỉnh ủy; Kế hoạch số 126/KH-UBND ngày 15/5/2018 của UBND tỉnh về luân chuyển, điều động công chức lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương giai đoạn 2018-2021. Trong 06 tháng đầu năm 2020, chưa thực hiện tinh giản biên chế. Tuy nhiên, Thanh tra tỉnh Tiền Giang đã thực hiện chuyển đổi vị trí công tác, điều động, sắp xếp lại 04 trường hợp có trình độ, kinh nghiệm công tác phù hợp với vị trí mới: 01 Phó Chánh Văn phòng, 02 Thanh tra viên chính và 01 Thanh tra viên; điều động bổ nhiệm 03 trường hợp: 01 Phó Chánh Văn phòng, 01 Trưởng phòng và 01 Phó Trưởng phòng.

      Thực hiện Quyết định số 3881/QĐ-UBND ngày 11/11/2019 của UBND tỉnh Tiền Giang về việc giao chỉ tiêu biên chế công chức năm 2020, biên chế được giao của Thanh tra tỉnh Tiền Giang trong năm 2020 là 38; 6 tháng đầu năm, có 35 biên chế (giảm 01 biên chế so với quí I/2020) và 04 hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP. Giải quyết cho 01 biên chế xin nghỉ việc theo nguyện vọng và 01 biên chế hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội.

      4. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức

      - Về xác định vị trí việc làm và cơ cấu công chức: Thanh tra tỉnh Tiền Giang thực hiện sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức theo danh mục vị trí việc làm đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 4016/QĐ-UBND ngày 16/12/2016.

      - Về thực hiện các quy định quản lý cán bộ, công chức:

      Thực hiện Kế hoạch số 83/KH-UBND ngày 07/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức tỉnh Tiền Giang năm 2020 trên địa bàn tỉnh; Thanh tra tỉnh Tiền Giang ban hanh Kế hoạch số 352/KH-TT ngày 05/5/2020 về việc đẩy mạnh cải cách chế độ công chức, công vụ của cơ quan năm 2020.

      Ngoài ra, tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 190/KH-UBND ngày 28/6/2019 của UBND tỉnh tổ chức phát động phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, Kế hoạch số 45/KH-TT ngày 31/7/2019 của Thanh tra tỉnh Tiền Giang về triển khai phát động và thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức thanh tra thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025 của ngành Thanh tra trên địa bàn tỉnh. Toàn thể cán bộ, công chức tiếp tục cam kết thực hiện các nội dung “Thi đua thực hiện kỷ cương, trách nhiệm, tận tụy, chuyên nghiệp”, góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ trong năm 2020.

      Thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, Thanh tra tỉnh Tiền Giang xây dựng phát động thực hiện các tiêu chí thi đua đến các phòng để từng cán bộ, công chức đăng ký thi đua theo năng lực, phấn đấu thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, khắc phục những mặt còn hạn chế, khuyết điểm trong năm 2019, nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ trong năm 2020 và những năm tiếp theo.

      Trong 06 tháng đầu năm 2020, Thanh tra tỉnh Tiền Giang đã quyết định nâng lương cho 09 công chức; lập hồ sơ đề nghị Thanh tra Chính phủ tặng bằng khen 02 tập thể và 03 cá nhân; lập hồ sơ đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng danh hiệu 02 tập thể lao động xuất sắc năm 2019, bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 02 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

      Thỏa thuận bổ nhiệm 02 Chánh Thanh tra (Sở Giao thông vận tải; Sở Thông tin và Truyền thông); đề nghị bổ nhiệm 01 Thanh tra viên, miễn nhiệm 03 Thanh tra viên; lập thủ tục đề nghị nâng ngạch cho 14 Thanh tra viên lên ngạch Thanh tra viên chính.

      - Về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức: đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng về quản lý nhà nước, sau đại học, nghiệp vụ thanh tra cho cán bộ, công chức năm 2020; lập thủ tục cho 17 Thanh tra viên tham dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Thanh tra viên chính tại thành phố Cần Thơ.

      - Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 1743/QĐ-UBND ngày 20/6/2018 của UBND tỉnh Tiền Giang về Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh, Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 21/02/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường chấp hành kỷ luật, kỷ cương, nâng cao đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp trong thực thi nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức và Chỉ thị số 769/CT-TTCP ngày 17/5/2019 của Tổng Thanh tra Chính phủ về việc tăng cường kỷ cương hành chính đối với công chức, viên chức ngành Thanh tra, Quyết định số 1860/QĐ-TTCP ngày 06/9/2007 của Tổng Thanh tra Chính phủ về ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ Thanh tra; đồng thời qua hoạt động giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra chưa phát hiện trường hợp nào vi phạm các quy định về kỷ cương, quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp của ngành.

      - Về công tác quản lý và cập nhật thông tin phần mềm Quản lý hồ sơ cán bộ, côn chức, viên chức tỉnh Tiền Giang: thực hiện cập nhật đầy đủ và thường xuyên theo dõi cập nhật những thay đổi.

      5. Cải cách tài chính công

      - Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2020, Quy chế quản lý, sử dụng tài sản. Thực hiện các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả trong việc thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ “quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan Nhà nước”.

      - Thực hành tiết kiệm chống lãng phí: Trong 06 tháng đầu năm 2020, tiết kiệm được 60 triệu đồng; thực hiện nghiêm việc công khai dự toán tài chính năm 2020; kiểm tra, kiểm soát việc sử dụng tài sản cơ quan.

     - Ngoài ra, Thanh tra tỉnh Tiền Giang còn phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh. Qua kiểm tra công tác tiếp công dân cho thấy, các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã triển khai thực hiện nghiêm túc chế độ bồi dưỡng.

      6. Hiện đại hóa hành chính

      a) Về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của đơn vị:

      - Ứng dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành (QLVBĐH): 100% cán bộ, công chức được cấp tài khoản sử dụng phần mềm quản lý văn bản; văn bản đến được cập nhật và xử lý trên phần mềm đạt 100%; văn bản đi được thực hiện xử lý và gửi liên thông trên phần mềm đạt 100%.

      - Ứng dụng chữ ký số: thực hiện đạt 100 % số văn bản phát hành của đơn vị.

      - Ứng dụng hộp thư điện tử công vụ: 100% cán bộ, công chức được cấp hộp thư điện tử công vụ, tỷ lệ cán cộ, công chức sử dụng hộp thư điện tử công vụ đạt 100%.

      - Việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến lên cổng/trang thông tin điện tử của đơn vị: cung cấp dịch vụ công mức 2 đối với 10/10 thủ tục hành chính, 04 dịch vụ công mức 3 và 4 trên trang thông tin điện tử Thanh tra tỉnh Tiền Giang và cổng dịch vụ công tỉnh Tiền Giang.

      - Việc ứng dụng phần mềm một cửa điện tử: tiếp tục nhận và xử lý hồ sơ thủ tục hành chính qua phần mềm một cửa điện tử; giải quyết 100% hồ sơ phát sinh đúng và trước hẹn.

      - Tiếp tục triển khai sử dụng phần mềm Quản lý công tác thanh tra, tiếp công dân và khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh nhằm quản lý tốt việc xây dựng, thực hiện kế hoạch thanh, công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; xử lý chồng chéo, trùng lặp trong kế hoạch thanh tra và trùng lặp về đơn, thư trên địa bàn tỉnh.

      b) Về áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO trong hoạt động của đơn vị: ban hành và thực hiện mục tiêu chất lượng, kế hoạch đánh giá nội bộ, kế hoạch thực hiện mục tiêu năm 2020. Trong năm, sẽ đánh giá nội bộ và thực hiện chuyển đổi hệ thống từ TCVN ISO 9001:2008 sang TCVN ISO 9001: 2015 để duy trì, nâng cao hiệu quả áp dụng của hệ thống tại cơ quan./.

                                                                                                                                                                          Văn phòng

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Tin mới Tin mới

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Xem thêm >>