Truy cập nội dung luôn

Chào mừng bạn đến với website Thanh tra Tiền Giang

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý III năm 2019.
20/09/2019

      Thực hiện Kế hoạch số 352/KH-UBND ngày 24/12/2018 của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Tiền Giang về thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2019 trên địa bàn tỉnh. Thanh tra tỉnh Tiền Giang thực hiện công tác cải cách hành chính quý III năm 2019 đạt kết quả như sau:

      1. Cải cách thể chế

      Tiếp tục tổ chức rà soát các quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về lĩnh vực công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. Qua rà soát có 03 văn bản đang còn hiệu lực, tiếp tục được áp dụng thực hiện trên địa bàn tỉnh, gồm:

      + Quyết định số 44/2014/QĐ-UBND ngày 24/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo khi phát sinh khiếu nại, tố cáo tập trung đông người trên địa bàn tỉnh Tiền Giang hoặc các tỉnh khác.

      + Nghị quyết số 24/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

      + Nghị quyết số 34/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức trích từ các khoản thu hồi, phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

      2. Cải cách thủ tục hành chính

      Tiếp tục duy trì việc niêm yết công khai 10 bộ thủ tục hành chính (TTHC) và thực hiện các thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết theo quy định. Qua rà soát, Thanh tra tỉnh Tiền Giang sẽ điều chỉnh lại bộ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực khiếu nại, tố cáo do Luật Tố cáo mới ban hành, có hiệu lực từ 01/01/2019 và bộ TTHC lĩnh vực phòng, chống tham nhũng do Luật Phòng, chống tham nhũng mới được ban hành, có hiệu lực từ ngày 01/7/2019, sẽ trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành lại khi Thanh tra Chính phủ có thông tư hướng dẫn thực hiện.

      Thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông: Số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết được thực hiện theo cơ chế một cửa: Có 100% đơn thuộc lĩnh vực khiếu nại, tố cáo được giải quyết đúng hạn, cụ thể như: Tiếp công dân thường xuyên: 19 lượt với 24 người, lũy kế  71 lượt với 82 người (cán bộ tiếp dân thường xuyên đã tiếp 69 lượt với 80 người, lãnh đạo tiếp 02 lượt với 02 người); nhận 34 đơn (8 khiếu nại; 07 tố cáo; 19 kiến nghị, phản ánh). Kết quả xử lý: lưu 12 đơn không đủ điều kiện, lập thủ tục chuyển 11 đơn đến cơ quan có thẩm quyền; hướng dẫn, hoàn trả 04 đơn; trả lời 07 đơn; lũy kế 89 đơn (18 khiếu nại; 21 tố cáo; 50 kiến nghị, phản ánh). Ngoài ra, Thanh tra tỉnh Tiền Giang còn báo cáo kết quả đề xuất xử lý 02 đơn kiến nghị, phản ánh do Ủy ban nhân dân tỉnh giao. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo: phát sinh 03 đơn khiếu nại do UBND tỉnh giao thẩm tra xác minh. Thanh tra tỉnh Tiền Giang đã thẩm tra xác minh và báo cáo kết quả đúng thời gian quy định, chờ UBND tỉnh ban hành quyết định giải quyết khiếu nại.

      3. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước

      Trong quý, có 01 công chức nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo Quyết định số 1953/QĐ-UBND ngày 18/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang kể từ ngày 01/7/2019, bổ nhiệm lại 01 Phó phòng Nghiệp vụ 3; lập thủ tục tiếp nhận 01 công chức.

      4. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức

      Thanh tra tỉnh Tiền Giang đã triển khai quyết định nâng lương thường xuyên cho 04 công chức và nâng lương trước hạn cho 01 công chức; cử 01 công chức tham dự lớp trung cấp lý luận chính trị, 06 công chức tham dự bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp phòng; 17 công chức ngành dự thi nâng ngạch lên Thanh tra viên chính tại thành phố Hồ Chí Minh, 14 thanh tra viên tham dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Thanh tra viên chính, 15 công chức tham dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Thanh tra viên tại thành phố Cần Thơ; đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng các lớp nghiệp vụ Thanh tra viên, Thanh tra viên chính năm 2020.

      5. Cải cách tài chính công

      Tiếp tục thực hiện Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2019, ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài sản và triển khai cho cán bộ, công chức.

      Tiếp tục xây dựng, thực hiện các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả trong việc thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ “quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan Nhà nước”.

      6. Hiện đại hóa hành chính

      a) Về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của đơn vị:

      - Ứng dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành (QLVBĐH): 100% cán bộ, công chức được cấp tài khoản sử dụng phần mềm quản lý văn bản; văn bản đến được cập nhật và xử lý trên phần mềm đạt 100%; văn bản đi được thực hiện xử lý và gửi liên thông trên phần mềm đạt 100% (trừ văn bản mật).

      - Ứng dụng chữ ký số: thực hiện đạt 100% số văn bản phát hành của đơn vị.

      - Ứng dụng hộp thư điện tử công vụ: 100% cán bộ, công chức được cấp hộp thư điện tử công vụ, tỷ lệ cán cộ, công chức sử dụng hộp thư điện tử công vụ đạt 100%.

      b) Về áp dụng ISO trong hoạt động của đơn vị: trong kỳ, đơn vị đã ban hành mục tiêu chất lượng, kế hoạch đánh giá nội bộ, kế hoạch thực hiện mục tiêu năm 2019./.

                                                                                                                                                             Văn phòng

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Tin mới Tin mới

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Xem thêm >>