Truy cập nội dung luôn

Chào mừng bạn đến với website Thanh tra Tiền Giang

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1
Kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính quý I/2020.
03/04/2020

      Quý I năm 2020, Thanh tra tỉnh Tiền Giang tổ chức triển khai Quyết định số 4718/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Tiền Giang về việc ban hành kế hoạch thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2020, Quyết định số 690/QĐ-UBND ngày 11/3/2020 của UBND tỉnh Tiền Giang về việc ban hành kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2020 của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh.

      Thực hiện Quyết định số 4718/QĐ-UBND, Thanh tra tỉnh Tiền Giang đã ban hành Kế hoạch số 50/KH-TT ngày 21/01/2020 về thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 và triển khai trong cán bộ, công chức tổ chức thực hiện; phân công một Phó Chánh Văn phòng và cán bộ làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính.

      Căn cứ Quyết định số 700/QĐ-TTCP ngày 09/10/2019 của Thanh tra Chính phủ về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực giải quyết tố cáo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra Chính phủ; thực hiện Quyết định số 3765/QĐ-UBND ngày 15/12/2017 của UBND tỉnh Tiền Giang ban hành Quy chế phối hợp trong việc công bố, niêm yết công khai thủ tục hành chính (TTHC) trên địa bàn tỉnh, trong quý I, Thanh tra tỉnh Tiền Giang đã trình UBND tỉnh dự thảo Quyết định của công bố thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực giải quyết tố cáo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra tỉnh Tiền Giang. Thủ tục hành chính về lĩnh vực giải quyết tố cáo được công bố sẽ được áp dụng, công bố, niêm yết ở 03 cấp: tỉnh, huyện, xã theo Luật Tố cáo 2018 và Nghị định số 31/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ.

      Tổng số hồ sơ yêu cầu giải quyết TTHC trong quý I năm 2020 là: 32 hồ sơ, gồm: tiếp công dân 16 lượt 40 người (tiếp dân thường xuyên 15 lượt 39 người, tiếp lãnh đạo 01 lượt 01 người); xử lý 16 đơn (02 khiếu nại, 01 tố cáo; 13 kiến nghị, phản ánh). Kết quả xử lý: lưu 03 đơn không đủ điều kiện, lập thủ tục chuyển 07 đơn tố cáo, kiến nghị, phản ánh đến cơ quan có thẩm quyền; hướng dẫn, trả lời 04 đơn không thuộc thẩm quyền; 02 đơn đang xử lý.

      Trong quý, UBND tỉnh không giao xác minh đơn khiếu nại, tố cáo mới và không phát sinh đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền Thanh tra tỉnh Tiền Giang; 02 đơn khiếu nại do UBND tỉnh Tiền Giang giao thẩm tra, xác minh năm 2019 chuyển sang, Thanh tra tỉnh đã tham mưu tổ chức đối thoại và trình UBND tỉnh ban hành quyết định giải quyết khiếu nại 02/02 đơn.

      Tổng số hồ sơ giải quyết theo cơ chế một cửa 32 hồ sơ (đã giải quyết 30 hồ sơ). Không có hồ sơ giải quyết theo cơ chế  một cửa liên thông. Hồ sơ được giải quyết đúng hạn 30 (trong đó, có 12 hồ sơ xử lý đơn được tiếp nhận và xử lý trước hạn), hồ sơ quá hạn 00.

      Thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, Thanh tra tỉnh Tiền Giang đã xây dựng quy trình nội bộ, quy trình điện tử đối với 19 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý, đã trình UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 4118/QĐ-UBND ngày 28/11/2019.

      Trong kỳ, Thanh tra tỉnh Tiền Giang đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện thủ tục hành chính về tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cấp xã qua việc kiểm tra đột xuất việc thực hiện công tác tiếp công dân đối Chủ tịch UBND cấp xã theo Kế hoạch số 71/KH-TT ngày 05/02/2020 của Thanh tra tỉnh. Qua đó đã tiến hành kiểm tra 13 đơn vị cấp xã. Kết quả kiểm tra, các đơn vị đều có niêm yết các thủ tục hành chính về tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo đầy đủ theo Quyết định số 3765/QĐ-UBND ngày 15/12/2017 và Quyết định số 4118/QĐ-UBND ngày 28/11/2019 của UBND tỉnh.

      Thực hiện Công văn 264/VPĐĐBQH, HĐND &UBND-KSTT ngày 26/4/2019 của Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc hướng dẫn đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính, Thanh tra tỉnh đã phát 15 phiếu đánh giá cho tổ chức, cá nhân liên hệ thủ tục hành chính về tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại. Các trường hợp tiếp công dân đối với vụ việc phức tạp, tồn đọng kéo dài và việc nhận đơn nặc danh, không đủ điều kiện xử lý (16 vụ) không phát phiếu. Kết quả thu về 05/15 phiếu, đã đánh giá tốt việc giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan Thanh tra tỉnh./.

                                                                                                             Văn phòng
Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Tin mới Tin mới

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Xem thêm >>