Truy cập nội dung luôn

Chào mừng bạn đến với website Thanh tra Tiền Giang

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1
Một số vấn đề cần lưu ý trong việc thực hiện công tác kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập năm 2016
31/10/2016

Một số vấn đề cần lưu ý trong việc thực hiện công tác kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập năm 2016
      Để thực hiện đúng và đầy đủ các quy định của Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập; Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập.Ngày 27/10/2016, Thanh tra tỉnh ban hành Công văn 725/TT-PCTN đề nghị các sở, cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo việc xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch về công tác kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức thuộc đối tượng phải kê khai của ngành, cơ quan, đơn vị và cấp mình năm 2016 cần lưu ý một số nội dung có hạn chế, thiếu sót như sau:

      - Tổ chức quán triệt mục đích, yêu cầu kê khai tài sản, thu nhập; thông báo công khai danh sách kê khai cho đối tượng có nghĩa vụ kê khai; phổ biến để kê khai đúng và đầy đủ các loại tài sản, thu nhập phải kê khai theo qui định tại Điều 3 Thông tư số 08/2013/TT-TTCP và phụ lục III kèm theo Thông tư.

      - Nội dung các Bản kê khai phải đầy đủ các cột, mục theo mẫu hướng dẫn tại phục lục II kèm theo Thông tư số 08/2013/TT-TTCP, các Bản kê khai trong năm có biến động về tài sản thu nhập so với lần kê khai trước phải được thể hiện ở mục III giải trình sự biến động tăng giảm tài sản và phải có chữ ký của người kê khai và người nhận Bản kê khai ở từng trang của Bản kê khai.

      - Trình tự, thủ tục thực hiện việc kê khai tài sản và thu nhập yêu cầu thực hiện đúng theo Điều 5 của Thông số 08/2013/TT-TTCP, lưu ý phải hoàn thành việc kê khai chậm nhất và 31/12/2016, việc sao lục, gửi và lưu Bản kê khai phải đúng yêu cầu (là bản chính hoặc bản sao, không thực hiện bản photo) và hoàn thành việc giao nhận Bản kê khai chậm nhất vào ngày 31/3/2017.

      - Các cơ quan, tổ chức, đơn vị phải phải xây dựng và phê duyệt kế hoạch công khai theo quy định tại Điều 8, công khai bằng hình thức niêm yết hoặc tổ chức cuộc họp phải đảm bảo đúng thành phần, lập biên bản niêm yết hoặc biên bản công khai, phản ảnh đầy đủ, đúng với quy định tại Điều 9, Điều 10 Thông tư số 08/2013/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ.

      - Trong quá trình thực hiện minh bạch tài sản và thu nhập đối với cán bộ, công chức, viên chức nếu có phát sinh các căn cứ quy định tại Điều 11 của Thông số 08/2013/TT-TTCP, yêu cầu các ngành, các cấp phải tiến hành xác minh theo thẩm quyền quy định./.
                                                                                                                                                 Phòng PCTN
Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Tin mới Tin mới

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Xem thêm >>