Truy cập nội dung luôn

Chào mừng bạn đến với website Thanh tra Tiền Giang

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1
Quá trình hình thành và phát triển Thanh tra tỉnh Tiền Giang
20/03/2019

      Giai đoạn 1976 - 1986, chủ trương của Đảng và Nhà nước tập trung vào việc cải tạo nông nghiệp, công thương nghiệp, tài chính tín dụng. Từ chủ trương này, Nhà nước thành lập các đơn vị kinh tế quốc doanh (công ty, xí nghiệp của Nhà nước), các hợp tác xã (HTX), tập đoàn sản xuất (TĐSX) nông nghiệp, HTX mua bán để phục vụ người dân. Đảng bộ tỉnh Tiền Giang phát động cải tạo xã hội chủ nghĩa ở vùng nông thôn, nắm chắc quan điểm “vừa cải tạo vừa xây dựng”, hướng đến mục tiêu: “Tất cả cho sản xuất, tất cả để xây dựng chủ nghĩa xã hội”. Song song đó là việc củng cố chính quyền cách mạng để kịp thời triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng. Ngày 26/03/1976, Ban Thanh tra tỉnh Tiền Giang được thành lập, có nhiệm vụ thanh tra việc thực hiện kế hoạch Nhà nước và việc chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, xem xét giải quyết các khiếu nại, tố cáo của công dân, góp phần củng cố chính quyền cách mạng, từng bước phát triển sản xuất, cải thiện và ổn định cuộc sống của Nhân dân. Ngày 03/01/1977, Hội đồng Chính phủ ra Nghị định số 01/CP ban hành điều lệ tổ chức hoạt động Ủy ban Thanh tra của Chính phủ quy định một số nguyên tắc trong hoạt động thanh tra. Do vậy, Ban Thanh tra tỉnh Tiền Giang được đổi tên là Ủy ban Thanh tra theo hệ thống cả nước. Và Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang cũng có quyết định thành lập Ủy ban Thanh tra trực thuộc các huyện, thành phố, thị xã và Ban Thanh tra các ty, ngành cấp tỉnh, Ban Thanh tra nhân dân ở các đơn vị kinh tế, sự nghiệp, hành chính. Đồng thời ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy cơ quan Thanh tra các cấp. Hoạt động thanh tra thời gian này gắn với công tác giải quyết khiếu tố khi có phát sinh vụ việc tiêu cực và đơn khiếu tố, tập trung chủ yếu vào việc xây dựng và tăng cường chính quyền Nhân dân từ tỉnh đến cơ sở, thực hiện các chủ trương chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa trong các lĩnh vực công nghiệp, thương nghiệp, nông nghiệp. Tuy nhiên, do cơ chế tập trung quan liêu bao cấp kéo dài, trình độ, kiến thức quản lý của cán bộ, đảng viên hạn chế, kìm hãm sức sản xuất, đời sống Nhân dân gặp nhiều khó khăn … nên hiện tượng tiêu cực nảy sinh và phát triển, tập trung chủ yếu tại các công ty, xí nghiệp Nhà nước với các sai phạm như tham ô, quản lý tài chính lỏng lẽo, sử dụng phương tiện không đúng mục đích, trái chức năng, dùng xe được giao quản lý để vận chuyển hàng lậu trái phép, thu tài chính bỏ ngoài sổ sách… Thực hiện nhiệm vụ, trong giai đoạn này, ngành Thanh tra tỉnh Tiền Giang đã tiến hành hàng ngàn cuộc thanh tra; điển hình các cuộc thanh tra có tính chất phức tạp, nội dung sai phạm nghiêm trọng gây thất thoát rất lớn về tài sản nhà nước cũng như gây bức xúc trong Nhân dân như tại: Xí nghiệp Thi công cơ giới, Công ty Vật tư tổng hợp, Công ty Thuốc trừ sâu (lập quỹ trái quy định trên 5 tỷ đồng do ăn cắp vật tư Nhà nước bán ra bên ngoài); thanh tra chính sách di dân vào phát triển vùng kinh tế mới tại các nông trường; thanh tra giải quyết đơn khiếu tố của người dân đối với các HTX Mỹ Phong, Tân Mỹ Chánh….  Qua thanh tra, đã kịp thời tham mưu Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang xử lý hàng trăm cá nhân có sai phạm, kiến nghị thu hồi tài sản cho Nhà nước trị giá hàng tỷ đồng, góp phần đáng kể vào việc khắc phục và ngăn chặn các hiện tượng tiêu cực nảy sinh trong các cơ quan Đảng, Nhà nước và ngoài xã hội.

     Giai đoạn 1980 - 1986, ngành Thanh tra tỉnh Tiền Giang có bước phát triển mới, vị thế, vai trò tiếp tục được khẳng định với việc các văn kiện quan trọng về công tác thanh tra, xét khiếu tố của Trung ương Đảng, Nhà nước, Chính phủ được ban hành, giải quyết nhiều vấn đề thuộc về nhận thức, quan điểm trong tổ chức và hoạt động của ngành Thanh tra nhằm đưa công tác thanh tra phát triển lên một bước mới như: Pháp lệnh quy định việc xét và giải quyết khiếu tố của công dân của Hội đồng Nhà nước; Chỉ thị số 38-CT/TW của Ban Bí thư (khóa V) về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh tra nhà nước; Nghị quyết 26-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về tăng cường tổ chức Thanh tra và nâng cao hiệu lực thanh tra. Với việc ban hành Pháp lệnh về khiếu nại, tố cáo là cơ sở pháp lý quan trọng, tạo điều kiện thuận lợi để ngành Thanh tra tỉnh Tiền Giang phát huy vai trò tham mưu kiến nghị với lãnh đạo, củng cố và tăng cường chế độ tiếp công dân, khẩn trương xem xét và giải quyết đơn thư khiếu tố của quần chúng, đồng thời tăng cường thanh tra về trách nhiệm của thủ trưởng chính quyền cấp dưới trong việc xét giải quyết khiếu nại, tố cáo. Ngoài ra, lực lượng Thanh tra nhân dân đã có vai trò to lớn trong việc tham gia xét giải quyết các khiếu nại, tố cáo ở cơ sở, góp phần quan trọng vào việc giải quyết mâu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ Nhân dân.

      Giai đoạn 1986 - 1996, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI về đường lối đổi mới toàn diện. Năm 1989, Hội nghị Trung ương 6 khóa VI đã có Nghị quyết về 5 nguyên tắc làm cơ sở trong việc thực hiện đường lối đổi mới. Đến Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII tiếp tục xác định đường lối đổi mới toàn diện, lấy đổi mới kinh tế làm trọng tâm, cụ thể như: Phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, vận hành cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa; phấn đấu đạt mục tiêu chặng đường đầu là “thông qua đổi mới toàn diện xã hội đạt tới trạng thái ổn định vững chắc, tạo thế phát triển nhanh bước sau” và mục tiêu 1995 “bằng mọi cách phấn đấu về cơ bản ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội”. Thực hiện chủ trương trên, Đảng bộ tỉnh Tiền Giang chủ động, vận dụng sáng tạo đường lối đổi mới của Đảng, trong đó tiếp tục nâng cao chất lượng cải tạo đối với các ngành kinh tế, nhất là nông nghiệp và thương nghiệp; củng cố và tăng cường các thành phần kinh tế quốc doanh, kinh tế tập thể và kinh tế gia đình. Kiên quyết xóa bỏ cơ chế quản lý kinh tế tập trung, quan liêu, bao cấp; hình thành đồng bộ cơ chế quản lý kinh tế mới: Cơ chế thị trường theo phương thức hạch toán kinh doanh định hướng xã hội chủ nghĩa. Từ chủ trương trên với chức trách được giao, các tổ chức Thanh tra có vai trò to lớn phục vụ cho việc thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới toàn diện của Đảng. Theo đó, tiếp tục đẩy mạnh thanh tra phục vụ công cuộc đổi mới, xúc tiến nghiên cứu đổi mới tổ chức Thanh tra. Ngày 01/4/1990, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước ký lệnh công bố “Pháp lệnh Thanh tra”, mở ra một thời kỳ mới của công tác thanh tra. Trong giai đoạn này, công tác thanh tra đã luôn bám sát yêu cầu đặt ra trong sự nghiệp đổi mới, nhất là đổi mới về cơ chế quản lý kinh tế; nhiều cuộc thanh tra đã mang tính chất phục vụ cho yêu cầu lãnh đạo, quản lý điều hành của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang cũng như của ngành, địa phương; thực hiện nhiều cuộc thanh tra toàn diện về hoạt động ngân hàng, tài chính, công tác quản lý xây dựng cơ bản, thực hiện các chính sách xã hội, chấp hành chính sách xuất nhập khẩu…

     Từ năm 1990 đến 1991, giải thể hàng loạt các HTX, TĐSX do nhiều nguyên nhân, nhưng chủ yếu là chuyển đổi cơ chế quản lý, thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của hệ thống HTX, những yếu kém, khuyết điểm và bất cập của mô hình cũ trong điều kiện mới…nên khu vực HTX đã lâm vào một cuộc khủng hoảng sâu sắc; việc trả lại đất cho người dân không phù hợp dẫn đến khiếu kiện, tranh chấp đất đai hàng loạt. Trước thực tế đó, ngành Thanh tra tỉnh Tiền Giang luôn nắm chắc chủ trương của Đảng, Nhà nước, phân loại các đối tượng để có biện pháp làm việc phù hợp. Qua công tác giải quyết đơn khiếu tố, từng bước có chuyển biến tích cực; công tác tiếp công dân, xử lý đơn dần đi vào nề nếp và ổn định, giải quyết được nhiều vụ việc nghiêm trọng kéo dài nhiều năm, các quyết định xử lý hành chính cũng được thi hành nghiêm túc, góp phần bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, tăng cường mối liên hệ giữa quần chúng Nhân dân với Đảng và Nhà nước. Cũng trong giai đoạn này, các HTX Tín dụng liên tục vỡ nợ, không có khả năng hoàn trả vốn cho người gửi tiền, nguyên nhân do quá trình huy động vốn với lãi suất cao 10 - 12%/tháng, một bộ phận vốn đưa ra lưu thông không có khả năng thu hồi, một phần vốn ăn chia, trả lãi, trả lương cao không hợp lý, mất khả năng thanh toán, điển hình HTX Phường 2, Phường 7, thành phố Mỹ Tho… Người dân bức xúc khiếu kiện đông người. Tình trạng đòi lại đất của người dân diễn ra rất gay gắt vì trước đó họ góp đất vào HTX Nông nghiệp nhiều, nhưng khi HTX tan rã thì lại chia đất ít; thực trạng này, có tháng ngành Thanh tra tỉnh Tiền Giang nhận hơn 1.000 đơn, chủ yếu yêu cầu giải quyết về lĩnh vực đất đai, thậm chí có vụ gay gắt phải trưng dụng nhiều cán bộ ở các cơ quan chức năng để giải quyết như: HTX Thạnh Hòa, Long Hưng; vụ 80 hộ dân ở ven tuyến kênh Giồng Tre, 35 hộ dân ở ven tuyến kênh ông Mười (huyện Cai Lậy) khiếu nại việc giải tỏa đền bù không thỏa đáng; vụ đơn có 70 chữ ký của Bổn đạo Cao Đài ở xã An Hữu, huyện Cái Bè khiếu nại đòi lại đất Thánh thất Cao Đài.

     Từ năm 1996 đến nay, thời kỳ phát triển kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, công cuộc đổi mới đã thúc đẩy kinh tế phát triển, đời sống Nhân dân được cải thiện. Song, bên cạnh những thành tựu đạt được thì các hiện tượng tiêu cực trên các lĩnh vực đời sống kinh tế-xã hội cũng gia tăng cùng với sự phát triển của nền kinh tế thị trường. Ngành Thanh tra tỉnh Tiền Giang đã bám sát các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tập trung thanh tra làm rõ nhiều vấn đề bất cập nảy sinh trong nền kinh tế thị trường. Nhất là từ khi có Pháp lệnh Phòng, chống tham nhũng 1998, trong giai đoạn này, hoạt động của ngành Thanh tra tập trung vào các vấn đề thanh tra kinh tế-xã hội; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng. Một số vụ nổi bật qua công tác thanh tra: Đoàn thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật, nhiệm vụ tại Công ty Công trình đô thị thành phố Mỹ Tho (giai đoạn 2005-2007); Đoàn thanh tra Dự án Đường và kè sông Tiền khu vực thành phố Mỹ Tho do Ủy ban nhân dân thành phố Mỹ Tho làm chủ đầu tư; Đoàn thanh tra về chấp hành chính sách, pháp luật, thực hiện nhiệm vụ được cấp trên giao tại Công ty TNHH một thành viên Cấp nước Tiền Giang; Đoàn thanh tra Công ty cổ phần BOO nước Đồng Tâm. Bên cạnh đó, ngành Thanh tra còn thực hiện nhiệm vụ giải quyết nhiều vụ khiếu nại, tố cáo nổi cộm xảy ra trên địa bàn tỉnh như: Phương án 126 của Ủy ban nhân dân tỉnh (năm 2007) về giải quyết khiếu kiện đông người liên quan các dự án trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Hay năm 2010, tham gia giải quyết tình hình khiếu nại đông người của Dự án Khu công nghiệp Long Giang, huyện Tân Phước diễn ra gay gắt, phức tạp…

      Qua hơn 40 năm xây dựng và trưởng thành, đội ngũ cán bộ ngành Thanh tra tỉnh Tiền Giang đã có bước phát triển mạnh mẽ cả về số lượng và chất lượng. Từ khi thành lập chỉ có 4 đồng chí (năm 1977, có 20 tổ chức Thanh tra, mỗi đơn vị từ 3 - 5 người), trình độ chủ yếu là cấp 1, cấp 2. Đến nay, đã có 34 tổ chức Thanh tra với hơn 230 đồng chí; trình độ chuyên môn hầu hết là cử nhân, thạc sỹ, đã được đào tạo nghiệp vụ thanh tra. Công tác thanh tra tuy có nhiều khó khăn, phức tạp nhưng ngành Thanh tra tỉnh Tiền Giang có sự trưởng thành, đó là công sức đóng góp của toàn thể cán bộ trong ngành; mỗi thế hệ cán bộ thanh tra trong mỗi thời kỳ đã để lại cho lớp cán bộ kế tiếp những bài học quý giá về phẩm chất, đạo đức về kinh nghiệm hoạt động thanh tra. Các thế hệ sau luôn ý thức và trân trọng thế hệ đi trước để học tập, noi theo; luôn sáng tạo, nâng cao trong điều kiện mới. Song song đó khắc phục kịp thời những tồn tại, hạn chế qua thực hiện việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với mục tiêu nâng cao chất lượng thực thi công vụ, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức Thanh tra: Kỷ cương, trách nhiệm, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư.

      Những thành tích nổi bật trong thời gian qua, ngành Thanh tra tỉnh Tiền Giang được tặng những phần thưởng cao quý: Huân chương Lao động Hạng II, Huân chương Lao động hạng III, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, nhiều cờ thi đua và bằng khen xuất sắc của Thanh tra Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh./.

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Tin mới Tin mới

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Xem thêm >>