Truy cập nội dung luôn

Chào mừng bạn đến với website Thanh tra Tiền Giang

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1
Tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính quý 2/2018.
15/07/2018

Tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính quý 2/2018.

      Tiếp tục góp phần nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính tại đơn vi, trong quý 2/2018, Thanh tra tỉnh Tiền Giang tiếp tục tổ chức thực hiện nội dung về kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) đạt được những kết quả nhất định, cụ thể như sau:

      - Về công bố, công khai TTHC: Thanh tra tỉnh duy trì việc niêm yết công khai 10 Bộ TTHC và thực hiện các thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết theo Quyết định số 3765/QĐ-UBND ngày 15/12/2017.

      - Về tình hình, kết quả giải quyết TTHC:

      + Tiếp công dân: Thanh tra tỉnh đã tiếp 07 lượt 11 người (cán bộ tiếp dân thường xuyên đã tiếp 06 lượt với 10 người, trong đó có 01 đoàn 05 người và lãnh đạo tiếp đột xuất 01 lượt 01 người).

      + Xử lý đơn thư: Thanh tra tỉnh đã tiếp nhận 47 đơn (11 khiếu nại; 07 tố cáo; 28 kiến nghị phản ánh, yêu cầu; 01 tranh chấp). Kết quả xử lý: 25 đơn không đủ điều kiện xử lý (lưu đơn), hướng dẫn 05 đơn khiếu nại không thuộc thẩm quyền, có công văn trả lời 05 đơn, chuyển 12 đơn kiến nghị, phản ánh đến cơ quan có thẩm quyền.

      + Giải quyết khiếu nại, tố cáo: thụ lý 03 đơn khiếu nại (do UBND tỉnh giao thẩm tra xác minh); đến nay UBND tỉnh đã ban hành 01 quyết định đình chỉ thụ lý do đương sụ rút đơn; còn 02 đơn khiếu nại đã có báo cáo trình UBND tỉnh xem xét.

      - Về rà soát, đơn giản hóa TTHC: Trong quý II/2018, Thanh tra tỉnh đã tiếp tục rà soát 10 thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Thanh tra tỉnh Tiền Giang đã chuẩn hóa về nội dung thuộc các lĩnh vực: Khiếu nại, tố cáo; Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Giải quyết khiếu nại, tố cáo; Phòng, chống tham nhũng theo Quyết định số 3478/QĐ-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh Tiền Giang; Quyết định số 3479/QĐ-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đã chuẩn hóa về nội dung thuộc các lĩnh vực Khiếu nại, tố cáo; Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Giải quyết khiếu nại, tố cáo; Quyết định số 3480/QĐ-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đã chuẩn hóa về nội dung thuộc các lĩnh vực Khiếu nại, tố cáo; Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Giải quyết khiếu nại, tố cáo. Qua rà soát thì nội dung các quyết định này không có thay đổi so với Quyết định số 3164/QĐ-TTCP ngày 26/12/2017 của Thanh tra Chính phủ về công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Thanh tra Chính phủ.

      - Về công tác kiểm tra thực hiện kiểm soát TTHC: Trong quý II năm 2018, Thanh tra tỉnh đã xây dựng kế hoạch kiểm tra việc thực hiện thủ tục hành chính về giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cấp huyện và cấp xã (kết hợp với các đợt kiểm tra nghiệp vụ công tác của ngành thanh tra theo định kỳ và kiểm tra công tác tiếp dân đột xuất đối với Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã theo quy định). Đã tiến hành kiểm tra 65 đơn vị, trong đó: sở, ngành cấp tỉnh 02 đơn vị, 02 UBND cấp huyện và 61 UBND cấp xã. Nhìn chung, qua kiểm tra các đơn vị đều có niêm yết các thủ tục hành chính về giải quyết khiếu nại, tố cáo đầy đủ theo Quyết định số 3765/QĐ-UBND ngày 15/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp trong việc công bố, niêm yết công khai thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

      - Thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích, Thanh tra tỉnh đã đăng ký thực hiện dịch vụ bưu chính công ích với 02 thủ tục hành chính về công tác xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp tỉnh và đã được UBND tỉnh chấp thuận tại Quyết định số 2297/QĐ-UBND ngày 31/7/2017 và đã tập huấn cho nhân viên bưu điện thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả. Tuy nhiên, ngày 18/7/2017 Thanh tra Chính phủ ban hành Quyết định số 1774/QĐ-TTCP về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện và không thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Thanh tra Chính phủ, Thanh tra tỉnh đã rà soát, đăng ký bổ sung và trình UBND tỉnh phê duyệt./.

                                                                                         Văn phòng

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Tin mới Tin mới

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Xem thêm >>