Truy cập nội dung luôn

Chào mừng bạn đến với website Thanh tra Tiền Giang

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1
Tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính quý 3/2018.
15/10/2018

Tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính quý 3/2018.

      Trong quý III năm 2018, Thanh tra tỉnh Tiền Giang tiếp tục duy trì việc niêm yết công khai 10 bộ thủ tục hành chính (TTHC) và thực hiện các thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết theo quy định tại Quyết định số 3765/QĐ-UBND ngày 15/12/2017 về việc ban hành Quy chế phối hợp trong việc công bố, niêm yết công khai thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Tiền Giang và Quyết định số 768/QĐ-UBND ngày 26/3/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong các lĩnh vực khiếu nại, tố cáo; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh Tiền Giang.

      Tổng số hồ sơ yêu cầu giải quyết TTHC trong quý III năm 2018 là: 30 hồ sơ, gồm: Tiếp công dân 08 lượt 36 người (cán bộ tiếp dân thường xuyên đã tiếp 06 lượt với 06 người và lãnh đạo tiếp đột xuất 02 lượt 30 người); xử lý đơn thư 22 đơn (06 khiếu nại; 06 tố cáo; 08 kiến nghị phản ánh, yêu cầu; 02 tranh chấp). Kết quả xử lý: 10 đơn không đủ điều kiện xử lý (lưu đơn), hướng dẫn, hoàn đơn 03 đơn khiếu nại không thuộc thẩm quyền, có công văn trả lời 02 đơn, chuyển 07 đơn tố cáo, kiến nghị, phản ánh đến cơ quan có thẩm quyền.

      Thực hiện Kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 26/02/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về rà soát, đánh giá sự phù hợp của thủ tục hành chính với yêu cầu thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, Thanh tra tỉnh báo cáo kết quả rà soát, đánh giá thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến, đề xuất 02 thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 năm 2018 (Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu cấp tỉnh, Thủ tục xử lý đơn thư), 01 thủ tục hành chính mức độ 3 năm 2018 (Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai cấp tỉnh), 01 thủ tục hành chính mức độ 3 năm 2020 (Thủ tục giải quyết tố cáo) trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.

      Thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, Thanh tra tỉnh đã ban hành Quyết định số 102/QĐ-TT ngày 29/8/2018 về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Thanh tra tỉnh (thay thế Quyết định số 694/QĐ-TT ngày 18/10/2016); đồng thời ban hành Quyết định số 103/QĐ-TT về việc kiện toàn Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Thanh tra tỉnh.

      Ngày 18/7/2018, Thanh tra tỉnh đã ban hành Quyết định số 75/QĐ-TT về Quy chế quản lý và sử dụng phần mềm Một cửa điện tử của đơn vị, tiếp tục giải quyết hồ sơ qua phần mềm. Tổng số hồ sơ giải quyết theo cơ chế một cửa: 12 hồ sơ (đã giải quyết). Không có hồ sơ giải quyết theo cơ chế  một cửa liên thông. Hồ sơ được giải quyết đúng hạn, không có hồ sơ quá hạn./.

                                                                                                               Văn phòng

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Tin mới Tin mới

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Xem thêm >>