Truy cập nội dung luôn

Chào mừng bạn đến với website Thanh tra Tiền Giang

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1
Tổ chức thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang theo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình năm 2017.
18/08/2017

Tổ chức thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang theo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình năm 2017.

      Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Phó Trưởng ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng Trương Hòa Bình tại Công văn số 6321/VPCP-V.I ngày 19/6/2017 của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện Chương trình công tác năm 2017 của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng. Ngày 14/7/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang đã ban hành Công văn số 3213/UBND-NC nhằm triển khai, tổ chức thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang yêu cầu Giám đốc các sở, ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh tập trung triển khai thực hiện một số nội dung cụ thể như sau:

      - Khẩn trương tổ chức học tập, quán triệt thực hiện Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (Khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN), lãng phí.

      - Chủ động kiểm tra, rà soát, đánh giá kết quả theo trách nhiệm của từng ngành, từng cấp và tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 16/01/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017; Kế hoạch số 05-KH/TU ngày 15/01/2016 của Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Kế hoạch số 175/KH-UBND ngày 01/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 28/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng trên địa bàn tỉnh.

      - Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng theo Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 14/02/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân” năm 2017. Triển khai thực hiện nghiêm túc Quyết định số 451-QĐ/TU ngày 22/3/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang thực hiện quy định Quy định 65-QĐ/TW ngày 03/02/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chỉ đạo, định hướng cung cấp thông tin tuyên truyền phòng, chống tham nhũng.

     - Chủ động rà soát, đánh giá kết quả về công tác thanh tra, phòng, chống tham nhũng theo kế hoạch đã xây dựng từ đầu năm, theo các chỉ thị, kế hoạch của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh; có kế hoạch chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ đã nêu trên trong ngành, cấp mình.

      Ủy ban nhân dân tỉnh giao:

      - Công an tỉnh có trách nhiệm tập trung đẩy nhanh tiến độ điều tra, xác minh, xử lý vụ việc, vụ án có dấu hiệu tham nhũng, kinh tế đã được phát hiện còn tồn đọng từ năm 2015 đến nay; kiểm tra tiến độ thực hiện đối với các vụ việc đã giao cho Công an cấp huyện điều tra làm rõ; thực hiện nghiêm kết luận của Đoàn công tác số 7 của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng và của Ban Nội chính Trung ương về điều tra, kết luận xử lý các vụ việc, vụ án trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã (nơi có phát hiện các vụ việc có dấu hiệu sai phạm, tham nhũng đã chuyển sang Cơ quan điều tra) chỉ đạo xúc tiến nhanh việc điều tra làm rõ sớm kết luận xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

      - Giám đốc sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc các sở, ngành (nơi quản lý các cơ sở giáo dục và đào tạo), Thủ trưởng các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ, chú trọng nội dung, hình thức, phương pháp thực hiện để học sinh, sinh viên, học viên dễ nhận thức góp phần tích cực vào công tác phòng, chống tham nhũng.

      Xem chi tiết Công văn 3213/UBND-NC tại đây./.

                                                                                                                                               Phòng Thanh tra PCTN
Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Tin mới Tin mới

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Xem thêm >>