Truy cập nội dung luôn

Chào mừng bạn đến với website Thanh tra Tiền Giang

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1
Triển khai các quy định pháp luật về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
08/01/2021

      Thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng (Luật PCTN) năm 2018, Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. Ngày 23/12/2020, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Tiền Giang ban hành Kế hoạch số 352/KH-UBND để tổ chức triển khai công tác kê khai, công khai tài sản, thu nhập của người có chức vụ quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

      Ngày 06/01/2021, tại Trung tâm hội nghị tỉnh, Thanh tra tỉnh Tiền Giang đã tham mưu UBND tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến với 37 điểm cầu (điểm cầu trung tâm và 36 điểm cầu sở, ngành, huyện, thị xã và thành phố) có 2.110 người tham dự, để triển khai Kế hoạch số 352/KH-UBND và Nghị định số 130/2020/NĐ-CP đến tổ chức, cá nhân có liên quan trên địa bàn tỉnh.

      Tại hội nghị, ông Lê Văn Hưởng, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Tiền Giang (ảnh) đã triển khai, cụ thể hóa các nội dung quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập trong Luật PCTN, Nghị định số 130/2020/NĐ-CP và Kế hoạch số 352/KH-UBND để thực hiện trên địa bàn tỉnh Tiền Giang như sau:

      1. Đối tượng, thời gian kê khai tài sản, thu nhập

      Người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập lần đầu được quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 34 của Luật PCTN năm 2018 phải hoàn thành việc kê khai vào ngày 28/02/2021.

      Người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập lần đầu giữ chức vụ được quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 34 của Luật PCTN năm 2018, việc kê khai phải hoàn thành chậm nhất là 10 ngày làm việc kể từ ngày được tuyển dụng, bổ nhiệm, phân công vào vị trí công tác.

      Người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập hàng năm được quy định điểm a và điểm b khoản 3 Điều 36 của Luật PCTN năm 2018; quy định tại Điều 10 của Nghị định số 130/2020/NĐ-CP, việc kê khai phải hoàn thành trước ngày 31 tháng 12. Mẫu bản kê khai và hướng dẫn việc kê khai tại Phụ lục I Nghị định số 130/2020/NĐ-CP.

      Người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập bổ sung được quy định khoản 2, Điều 36 của Luật PCTN năm 2018, việc kê khai phải hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 của năm có biến động về tài sản, thu nhập có giá trị từ 300.000.000 đồng trở lên (trừ trường hợp đã kê khai tài sản, thu nhập hàng năm). Mẫu bản kê khai và hướng dẫn việc kê khai tại Phụ lục II Nghị định số 130/2020/NĐ-CP.

      Người có nghĩa vụ kê khai phục vụ công tác cán bộ được quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 34 của Luật PCTN năm 2018, khi dự kiến bầu, phê chuẩn, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, cử giữ chức vụ khác, việc kê khai phải hoàn thành chậm nhất là 10 ngày trước ngày dự kiến bầu, phê chuẩn, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, cử giữ chức vụ khác. Mẫu bản kê khai và hướng dẫn việc kê khai tại Phụ lục I Nghị định số 130/2020/NĐ-CP.

      Người có nghĩa vụ kê khai phục vụ công tác cán bộ được quy định tại khoản 4 Điều 34 Luật PCTN 2018, thời điểm kê khai thực hiện theo quy định của pháp luật về bầu cử.

      2. Tổ chức tiếp nhận, quản lý, bàn giao tài sản,thu nhập

      Việc tiếp nhận, quản lý, bàn giao tài sản, thu nhập thực hiện theo quy định tại Điều 38 của Luật PCTN năm 2018.

      3. Thực hiện công khai bản kê khai tài sản, thu nhập

      Việc công khai bản kê khai đối với những người thuộc phạm vi kiểm soát của cơ quan kiểm soát tài sản và thu nhập quy định tại các khoản 1, 2 (Thanh tra Chính phủ và Thanh tra tỉnh) Điều 30 Luật PCTN năm 2018 thì tổ chức công khai theo quy định tại điểm b, c, d khoản 1 Điều 11 Nghị định số 130/2020/NĐ-CP.

      Việc công khai bản kê khai đối với những người thuộc các cơ quan Đảng, Mặt trận, các đoàn thể, Công an, Quân sự, Biên phòng; các cơ quan thuộc ngành dọc Trung ương đóng tại địa phương được thực hiện như quy định tại khoản 1 Điều 39 của Luật PCTN năm 2018 và hướng dẫn của cơ quan thẩm quyền ngành dọc Trung ương (nếu có).

      Bản kê khai của người dự kiến bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý tại các cơ quan tổ chức, đơn vị thực hiện công khai theo Điều 12 Nghị định số 130/2020/NĐ-CP; công khai bản kê khai của người dự kiến bổ nhiệm bầu giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý tại doanh nghiệp nhà nước thực hiện theo Điều 13 Nghị định số 130/2020/NĐ-CP.

      Bản kê khai của người ứng cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân; bản kê khai của người dự kiến bầu, phê chuẩn tại Hội đồng nhân dân được công khai theo quy định tại khoản 4, 5 Điều 39 Luật PCTN năm 2018.

      Bản kê khai được công khai chậm nhất là 05 ngày kể từ ngày cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý, sử dụng người có nghĩa vụ kê khai bàn giao bản kê khai cho cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập.

      Thời gian, thủ tục thực hiện việc công khai bản kê khai bằng hình thức niêm yết hoặc công khai tại cuộc họp theo quy định tại khoản 4, 5 Điều 11 Nghị định số 130/2020/NĐ-CP.

      Qua triển khai, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Lê Văn Hưởng yêu cầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh Tiền Giang tổ chức thực hiện nghiêm công tác kê khai tài sản, thu nhập tại cơ quan, đơn vị mình theo quy định và hướng dẫn tại Kế hoạch số 352/KH-UBND, báo cáo kết quả thực hiện về Thanh tra tỉnh chậm nhất 15/4/2021 để tổng hợp báo cáo Thanh tra Chính phủ.

                                                                         Nguyễn Thị Hồng Vân, TTV, Phòng Thanh tra PCTN & GS, KT, XLSTT

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Tin mới Tin mới

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Xem thêm >>