Truy cập nội dung luôn

Chào mừng bạn đến với website Thanh tra Tiền Giang

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1
Triển khai thực hiện Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
08/02/2017

Triển khai thực hiện Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
      Ngày 16/01/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Kế hoạch số 06/KH-UBND về thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017 với 06 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu với mục đích tạo chuyển biến rõ rệt trong công tác phòng, chống tham nhũng trong thời gian tới; xác định rõ nhiệm vụ, giải pháp và trách nhiệm của các cơ quan Nhà nước trong việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung, giải pháp về công tác phòng, chống tham nhũng, cụ thể như sau:

      - Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 87/KH-UBND ngày 14 tháng 8 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Chiến lược Quốc gia về PCTN đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh. Kế hoạch số 05-KH/TU ngày 15 tháng 01 năm 2016 của Tỉnh ủy Tiền Giang về việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Kế hoạch số 175/KH-UBND ngày 01/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 28 tháng 4 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 06 tháng 02 năm 2014 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng.

      - Tập trung triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng; Chú trọng thực hiện đúng việc công khai minh bạch về thu chi tài chính, đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm công, quản lý sử dụng đất đai, công tác tổ chức cán bộ, chế độ, tiêu chuẩn, định mức…

      - Hoàn thiện thể chế theo chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và phù hợp với thực tế của địa phương, thực hiện việc rà soát, thay thế, bổ sung các văn bản trái với quy định của pháp luật, không còn phù hợp với thực tế; xây dựng, ban hành các cơ chế, chính sách phục vụ cho công tác quản lý, điều hành, không để sơ hở, nhất là ở một số lĩnh vực nhạy cảm dễ phát sinh tham nhũng.

      - Xây dựng hoặc rà soát bổ sung và triển khai thực hiện các quy tắc ứng xử, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh có năng lực, trình độ, tận tụy, liêm chính. Thực hiện Nghị định số 150/2013/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ quy định các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện nghiêm Quyết định số 64/2007/QĐ-TTg ngày 10 tháng 5 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của UBND tỉnh về tặng quà, nhận quà tặng và nộp lại quà tặng của cơ quan, tổ chức, đơn vị có sử dụng ngân sách nhà nước và của cán bộ, công chức, viên chức.

      - Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị, trực tiếp chịu trách nhiệm trước cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp và cấp trên về triển khai thực hiện công tác PCTN; xem kết quả PCTN là thước đo đánh giá phẩm chất, năng lực, trách nhiệm và mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu; thực hiện nghiêm việc xử lý trách nhiệm người đứng đầu khi xảy ra tham nhũng trong cơ quan đơn vị mình quản lý theo Nghị định số 211/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 107/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ.

      - Tập trung thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; giải quyết triệt để các vụ tố cáo có liên quan đến tham nhũng, lãng phí. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát để nâng cao khả năng phòng ngừa và phát hiện tham nhũng, trong đó tập trung vào các nội dung sau: đầu tư xây dựng; quản lý, sử dụng đất đai; thu, chi ngân sách; tài chính doanh nghiệp; quản lý, sử dụng tài sản công gắn với thực thi chức trách công vụ đối với một số lĩnh vực nhạy cảm được dư luận quan tâm.

      - Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong công tác PCTN. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phát hiện, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng; tích cực, khẩn trương làm rõ đến đâu xử lý đến đó, áp dụng kịp thời các biện pháp thu hồi tài sản do tham nhũng mà có, xử lý kịp thời, nghiêm minh đối với cán bộ, đảng viên vi phạm các quy định của pháp luật về tham nhũng, lãng phí.

      - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh hướng dẫn các tổ chức thành viên của tỉnh chỉ đạo, phối hợp với các ngành các cấp thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và phát động đoàn viên, hội viên cùng với nhân dân hưởng ứng và tích cực tham gia vào việc phòng, chống tham nhũng; tổng hợp các thông tin, phản ảnh, phát hiện, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý người có hành vi tham nhũng; giám sát việc triển khai thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

      - Các cơ quan báo, đài tiếp tục đẩy mạnh và duy trì thường xuyên tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng trên các phương tiện truyền thông.

      Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu và xem công tác phòng, chống tham nhũng là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, liên tục; xây dựng và triển khai kế hoạch tại cơ quan, đơn vị trong năm 2017 và những năm tiếp theo./.

       (Xem chi tiết Kế hoạch số 06/KH-UBND tại đây)

                                                                                                                       Phòng Thanh tra PCTN
Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Tin mới Tin mới

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Xem thêm >>