Truy cập nội dung luôn

Chào mừng bạn đến với website Thanh tra Tiền Giang

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1
Danh mục thông tin công khai.
09/07/2018

Danh mục thông tin công khai.

TT

Tên, nội dung thông tin

Hình thức công khai

Thời hạn công khai

1

Văn bản hành chính có giá trị áp dụng chung.

Trang TTĐT

Đến khi văn bản hết giá trị áp dụng.

2

Thủ tục hành chính, quy trình giải quyết công việc của cơ quan Thanh tra tỉnh.

Trang TTĐT

Trong thời gian áp dụng hiện hành.

3

Thông tin phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật, chế độ, chính sách đối với những lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Thanh tra tỉnh.

Niêm yết tại trụ sở

30 ngày

4

Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực của ngành Thanh tra do Thanh tra tỉnh chủ trì soạn thảo; nội dung và kết quả trưng cầu ý dân, tiếp thu ý kiến của nhân dân đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Thanh tra tỉnh mà đưa ra lấy ý kiến nhân dân theo quy định của pháp luật.

Trang TTĐT

30 ngày

5

Quy hoạch ngành Thanh tra và phương thức, kết quả thực hiện.

Niêm yết tại trụ sở

30 ngày

6

Thông tin về dự toán ngân sách nhà nước; báo cáo tình hình thực hiện ngân sách nhà nước (báo cáo tài chính năm); quyết toán ngân sách nhà nước; dự toán, tình hình thực hiện, quyết toán ngân sách đối với các chương trình, dự án đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng vốn ngân sách nhà nước.

Niêm yết tại trụ sở

30 ngày

7

Thông tin về danh mục dự án, chương trình đầu tư công, mua sắm công và quản lý, sử dụng vốn đầu tư công, tình hình và kết quả thực hiện kế hoạch, chương trình, dự án đầu tư công; thông tin về đấu thầu.

Trang TTĐT hoặc niêm yết tại trụ sở

30 ngày

8

Thông tin về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh;

Trang TTĐT

 

Thông tin về nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ, công chức trực tiếp tiếp công dân, giải quyết các khiếu nại, tố cáo của công dân.

Niêm yết tại trụ sở

 

9

Báo cáo công tác định kỳ; thông tin thống kê về ngành, lĩnh vực quản lý;

Trang TTĐT

 

Thông tin về tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức.

Trang TTĐT hoặc niêm yết tại trụ sở

30 ngày

Thông tin về danh mục và kết quả chương trình, đề tài khoa học.

Trang TTĐT

 

10

Nội quy, quy chế cơ quan Thanh tra tỉnh.

Niêm yết tại trụ sở

 

11

Lịch tiếp công dân của Chánh Thanh tra.

Trang TTĐT và niêm yết tại trụ sở

Trong năm

12

Kế hoạch công tác hàng năm của Thanh tra tỉnh.

Niêm yết tại trụ sở

30 ngày

13

Kết luận nội dung tố cáo, quyết định xử lý hành vi vi phạm bị tố cáo của Chánh Thanh tra.

Niêm yết tại trụ sở

30 ngày

14

Kết luận thanh tra, trừ những nội dung trong kết luận thanh tra thuộc bí mật nhà nước.

Niêm yết tại trụ sở của đơn vị được thanh tra

Ít nhất 15 ngày

15

Việc xử lý tham nhũng.

Niêm yết tại trụ sở

30 ngày

16

Báo cáo kiểm toán việc sử dụng ngân sách, tài sản của Nhà nước đối với Thanh tra tỉnh.

Niêm yết tại trụ sở

30 ngày

17

Các thông tin khác phải công khai theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng.

 

 

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)
Tin liên quan

Tin mới Tin mới

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Xem thêm >>