Truy cập nội dung luôn

Chào mừng bạn đến với website Thanh tra Tiền Giang

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1
Kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính quý III/2020
01/10/2020

      Tiếp tục thực hiện Quyết định số 4718/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh Tiền Giang về việc ban hành kế hoạch thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2020 trên địa bàn tỉnh. Trong quý III/2020, Thanh tra tỉnh Tiền Giang thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính đạt kết quả chủ yếu sau:

      - Căn cứ Quyết định số 700/QĐ-TTCP ngày 09/10/2019 của Thanh tra Chính phủ về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực giải quyết tố cáo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra Chính phủ (thay thế do Luật Tố cáo mới ban hành năm 2018), đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định 2057/QĐ-UBND ngày 15/7/2020 về việc công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực giải quyết tố cáo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra tỉnh Tiền Giang.

      - Trong quý III, đã tiếp nhận tổng số 42 hồ sơ, gồm:

      + Tiếp công dân: Thanh tra tỉnh đã tiếp 10 lượt 28 người (tiếp thường xuyên).

      + Xử lý đơn thư: tiếp nhận 31 đơn (06 khiếu nại, 06 tố cáo; 19 kiến nghị, phản ánh). Kết quả xử lý: lưu 22 đơn không đủ điều kiện, lập thủ tục chuyển 08 đơn tố cáo, kiến nghị, phản ánh đến cơ quan có thẩm quyền; hướng dẫn, trả lời 01 đơn không thuộc thẩm quyền.

      + Giải quyết khiếu nại theo thẩm quyền của UBND tỉnh: 01 đơn (trong quý nhận 01 đơn khiếu nại do UBND tỉnh giao thẩm tra, xác minh. Thanh tra tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh tổ chức đối thoại và ban hành quyết định giải quyết 01/01 đơn.

      - Tình hình triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ: Thực hiện Kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 26/02/2018 của UBND tỉnh về rà soát, đánh giá sự phù hợp của thủ tục hành chính với yêu cầu thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh. Thanh tra tỉnh rà soát, đánh giá và đăng ký 04 thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, gồm: 02 thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, 02 thủ tục hành chính mức độ 3; 06 thủ tục hành chính chưa phù hợp thực hiện dịch vụ công trực tuyến, đã trình UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 4118/QĐ-UBND ngày 28/11/2019. Tuy nhiên, số thủ tục  hành chính tại Thanh tra tỉnh thời gian qua không phát sinh trường hợp nộp hồ sơ trực tuyến lên phần mềm một cửa điện tử của tỉnh.

      - Tình hình thực hiện cơ chế một cửa: Tổng số hồ sơ giải quyết theo cơ chế một cửa 42 hồ sơ (đã giải quyết 42 hồ sơ). Không có hồ sơ giải quyết theo cơ chế một cửa liên thông. Hồ sơ được giải quyết đúng hạn 42 (trong đó, có 18 hồ sơ xử lý đơn được tiếp nhận và xử lý trước hạn), hồ sơ quá hạn 00.

      Thực hiện Công văn 264/VPĐĐBQH, HĐND &UBND-KSTT ngày 26/4/2019 của Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh về việc hướng dẫn đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính, Thanh tra tỉnh đã phát 42 phiếu đánh giá cho tổ chức, cá nhân liên hệ thủ tục hành chính về tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại. Các trường hợp tiếp dân đối với vụ việc phức tạp, tồn động kéo dài và việc nhận đơn nặc danh, không đủ điều kiện xử lý (25 vụ) không phát phiếu. Kết quả thu về 06/42 phiếu.

      - Căn cứ điểm a, khoản 2, Điều 1 Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính. Thanh tra tỉnh tiến hành rà soát nhóm các thủ tục trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị mình quản lý, gồm: thủ tục thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập; công khai bản kê khai tài sản, thu nhập; xác minh tài sản, thu nhập; tiếp nhận yêu cầu giải trình; thực hiện việc giải trình. Qua kết quả ra soát, nhóm các thủ tục hành được rà soát nêu trên không thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ. Do đó, Thanh tra tỉnh đã trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt quyết định thông qua phương án đơn giản hóa 05 thủ tục hành chính trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng.

      - Thanh tra tỉnh tiếp tục phối hợp với Công viên phần mềm MeKong xây dựng phần mềm quản lý cán bộ, công chức thanh tra phục vụ công tác quản lý Nhà nước đối với cán bộ, công chức. Qua đó giúp cho các cơ quan Nhà nước theo dõi quá trình biến đổi thông tin của mỗi cán bộ, công chức trong quá trình công tác từ khi bắt đầu vào ngành thanh tra cho đến khi chuyển công tác khác hoặc nghỉ hưu. Hệ thống giúp các đơn vị có thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức quản lý hồ sơ nhân sự hiệu quả, giảm chi phí, thời gian, công sức, thuận tiện trọng việc tra cứu tìm kiếm hồ sơ cán bộ, công chức. Hệ thống phần mềm có các chức năng phân quyền đến từng đơn vị, cho phép cán bộ tổ chức được phép cập nhật hồ sơ của đơn vị mình và đảm bảo tính bảo mật của hồ sơ giữa các đơn vị.

      - Trong kỳ báo cáo không có trường hợp nào kiến nghị, phản ánh về nội dung và việc thực hiện bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị.

                                                                                                                                                                          Văn phòng

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Tin mới Tin mới

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Xem thêm >>