Truy cập nội dung luôn

Chào mừng bạn đến với website Thanh tra Tiền Giang

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1
Tỉnh Tiền Giang triển khai thực hiện Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị
03/11/2017

Tỉnh Tiền Giang triển khai thực hiện Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị

      Ngày 29 tháng 8 năm 2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Kế hoạch số 234/KH-UBND về việc tổ chức thực hiện Kế hoạch số 37-KH/TU ngày 28/6/2017 của Tỉnh ủy Tiền Giang tổ chức triển khai thực hiện Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí (sau đây viết tắt là Kết luận số 10-KL/TW), Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai, tổ chức thực hiện với các nội dung chủ yếu sau:

      - Triển khai quán triệt Kết luận số 10-KL/TW theo chỉ đạo tại Kế hoạch 37-KH/TU của Tỉnh ủy gắn với các nội dung tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng theo các kế hoạch đã chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh; chú trọng hình thức tuyên truyền thiết thực cụ thể, dễ hiểu, dễ nhận thức và thực hiện phù hợp với từng ngành, từng cấp; phát huy vai trò của các cơ quan thông tin đại chúng; quan tâm chỉ đạo, phát động cuộc thi tìm hiểu pháp luật theo Kế hoạch số 50/KH-UBND ngày 07/3/2017 của UBND tỉnh; tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đưa kiến thức phòng, chống tham nhũng vào các cơ sở giáo dục đào tạo.

      - Khắc phục những mặt còn hạn chế; tập trung thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng theo kế hoạch và các văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân, trong đó chú trọng thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng đối với một số nội dung chủ yếu như sau: Công khai, minh bạch đầy đủ rõ ràng các nội dung hoạt động của các cơ quan, đơn vị ở từng lĩnh vực theo quy định của pháp luật phòng, chống tham nhũng và các văn bản có liên quan. Thực hiện nghiêm các quy định của Đảng và Nhà nước về công tác tổ chức cán bộ; công tác quy hoạch, đào tạo, tuyển dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động phân công, kỹ luật, chính sách cán bộ phải đảm bảo được công khai, minh bạch và thực hiện đúng quy trình công tác cán bộ theo quy định. Tiếp tục thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác nhất là các chức danh, vị trí công việc nhạy cảm dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị phải thực hiện đầy đủ trách nhiệm kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực bằng nhiều hình thức đối với cán bộ, công chức được phân công thực thi nhiệm vụ, nhất là ở các lĩnh vực, công việc liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích của người dân và doanh nghiệp; kịp thời phát hiện ngăn ngừa và xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm. Chấn chỉnh công tác kê khai, minh bạch tài sản và thu nhập về nội dung kê khai, công khai, trách cách làm mang tính hình thức không phát huy hiệu quả trong công tác phòng, chống tham nhũng. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện kê khai minh bạch tài sản và thu nhập cho người có nghĩa vụ kê khai trong đơn vị mình, chỉ đạo việc kê khai và công khai; phân công cán bộ lãnh đạo, quản lý có trách nhiệm kiểm tra, kiểm soát các bản kê khai; thực hiện nghiêm trách nhiệm giải trình và kiểm tra xác minh đối với tài sản không minh bạch theo qui định của pháp luật (nếu có).

      - Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra để kịp thời ngăn chặn, xử lý tham nhũng, lãng phí, tập trung vào những lĩnh vực nhạy cảm dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng, lãng phí; khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm hoặc đơn thư, phản ảnh, tố cáo có dấu hiệu vi phạm liên quan đến tổ chức, cá nhân phải thanh tra, kiểm tra xác minh làm rõ và kiên quyết xử lý; không xử lý hành chính đối với nội dung sai phạm pháp luật về hình sự; chú ý thanh tra trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao với việc thực hiện quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp, minh bạch tài sản và thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan tổ chức, đơn vị.

      - Tập trung đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng đã được phát hiện; tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan có chức năng trong việc phát hiện và xử lý tham nhũng, không để vụ việc tồn động kéo dài, nhất là các vụ việc được dư luận quan tâm.

      - Rà soát sửa đổi, bổ sung các tiêu chí thi đua ở các ngành, các cấp nhằm nâng cao trách nhiệm và hiệu quả phòng, chống tham nhũng; tiêu chí thi đua phải theo yêu cầu, nội dung thực hiện Bộ chỉ số đánh giá phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh của Thanh tra Chính phủ; xem việc thực hiện các tiêu chí thi đua là một bộ phận trong việc đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ chính trị và trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan đơn vị trong tỉnh.

      - Kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực của các cơ quan chuyên trách thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng. Thủ trưởng các sở, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện sắp xếp biên chế, bố trí nhân sự có trình độ kiến thức và năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Các cơ quan, đơn vị chuyên trách về phòng, chống tham nhũng cần đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, tăng cường phương tiện làm việc, chú trọng giáo dục phẩm chất đạo đức, liêm chính trong việc thực thi nhiệm vụ công vụ.

      Giao thủ trưởng các sở, ban, ngành đoàn thể, các đơn vị trực thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã căn cứ tình hình thực tế của ngành, địa phương, đơn vị mình và hướng dẫn của ngành cấp trên xây dựng kế hoạch hoặc chương trình cụ thể để tổ chức thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 37-KH/TU ngày 28/6/2017 của Tỉnh ủy Tiền Giang thực hiện nội dung Kết luận số 10-KL/TW.

      Xem chi tiết Kế hoạch số 234/KH-UBND tại đây./.

                                                                                                                                                   Phòng PCTN

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Tin mới Tin mới

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Xem thêm >>