Truy cập nội dung luôn

Chào mừng bạn đến với website Thanh tra Tiền Giang

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Dự toán ngân sách năm đã được cấp có thẩm quyền giao Dự toán ngân sách năm đã được cấp có thẩm quyền giao

Dự toán ngân sách năm đã được cấp có thẩm quyền giao

STT

Tên báo cáo

Năm/kỳ báo cáo

Biểu mẫu

Số Quyết định công bố

Ngày công bố

Đường dẫn toàn văn

8 Dự toán ngân sách (bổ sung) năm 2020 2020 Mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư 90/2018/TT-BTC 108/QĐ-TT 05/11/2020 QĐ 108/QĐ-TT; mẫu 02.
7 Giảm dự toán ngân sách năm 2020 2020   262/QĐ-STC 16/10/2020 QĐ 262/QĐ-STC của Sở Tài chính.
6 Dự toán ngân sách (bổ sung) năm 2020 2020 Mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư 90/2018/TT-BTC 67/QĐ-TT 08/5/2020 QĐ 67/QĐ-TT và mẫu 02
5 Dự toán ngân sách năm 2020. 2020 Mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư 90/2018/TT-BTC 25/QĐ-TT 04/3/2020

QĐ 25/QĐ-TT và mẫu 02

4 Giao bổ sung dự toán 2019 2019

 Mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư 90/2018/TT-BTC

2567/QĐ-UBND 13/8/2019

QĐ 2567/QĐ-UBND

Mẫu 02

3

Giao bổ sung dự toán 2019 2019

 Mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư 90/2018/TT-BTC

2183/QĐ-UBND 08/7/2019

QĐ 2183/QĐ-UBND

Mẫu 02

 2

Điều chỉnh giảm dự toán năm 2019

 2019

 Mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư 90/2018/TT-BTC

 936/QĐ-UBND

 27/3/2019

QĐ 936/QĐ-UBND

Mẫu 02

 1

Dự toán năm 2019

2019

Mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư 90/2018/TT-BTC

3986/QĐ-UBND

29/QĐ-TT

11/12/2018

16/01/2019

QĐ 3986/QĐ-UBND

QĐ số 29/QĐ-TT

Mẫu 02