Skip to Content

Chào mừng bạn đến với website Thanh tra Tiền Giang

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Tổng hợp tình hình công khai Tổng hợp tình hình công khai

Tổng hợp tình hình công khai

STT

Tên báo cáo

Năm/kỳ báo cáo

Biểu mẫu

Số Quyết định công bố

Ngày công bố

Đường dẫn toàn văn

1

Tên báo cáo

….

 

 

Tên biểu mẫu theo quy định tại Thông tư

……./QĐ-….

Ngày/tháng/năm

Quyết định số …../QĐ-…..

File excel số liệu kèm theo

 

Ví dụ:

 

 

 

 

 

 

Công khai dự toán ngân sách năm 2018

2018

Mẫu số 01/QĐ-CKNS

01/QĐ-BXD

31/3/2018

Quyết định số 01/QĐ-BXD

File excel số liệu kèm theo