Truy cập nội dung luôn

Chào mừng bạn đến với website Thanh tra Tiền Giang

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Quyết toán ngân sách năm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt Quyết toán ngân sách năm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt

Quyết toán ngân sách năm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt
​​​

STT

Tên báo cáo

Năm/kỳ báo cáo

Biểu mẫu

Số Quyết định công bố

Ngày công bố

Đường dẫn toàn văn

1

Tên báo cáo

….

 

 

Tên biểu mẫu theo quy định tại Thông tư

……./QĐ-….

Ngày/tháng/năm

Quyết định số …../QĐ-…..

File excel số liệu kèm theo

 

Ví dụ:

 

 

 

 

 

 

Công khai dự toán ngân sách năm 2018

2018

Mẫu số 01/QĐ-CKNS

01/QĐ-BXD

31/3/2018

Quyết định số 01/QĐ-BXD

File excel số liệu kèm theo