Truy cập nội dung luôn

Chào mừng bạn đến với website Thanh tra Tiền Giang

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống Lượt tải Xem
463/TT-VP 11-07-2018 Về việc tổ chức thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang về công tác tiếp công dân. 4-lượt Xem
97/KH-UBND 09-04-2018 Kế hoạch đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2017. 1-lượt Xem
768/QĐ-UBND 26-03-2018 V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính trong các lĩnh vực khiếu nại, tố cáo; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh Tiền Giang. 2-lượt Xem
23/HD-TT 14-03-2018 Hướng dẫn số 23/HD-TT ngày 14/3/2018 của Thanh tra tỉnh Tiền Giang về việc kiểm tra đột xuất việc thực hiện công tác tiếp công dân đối với thủ trưởng các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. 1-lượt Xem
28/KH-UBND 26-01-2018 Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. 3-lượt Xem
23/KH-UBND 23-01-2018 Thực hiện Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020. 2-lượt Xem
54/KH-TT 18-01-2018 Kế hoạch 54/KH-TT ngày 18/01/2018 của Thanh tra tỉnh Tiền Giang về việc triển khai thực hiện Thông báo số 331/TB-UBND về ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Hội nghị tổng kết 02 năm (2016-2017) thi hành Luật Tiếp công dân. 0-lượt Xem
10/TB-TT 10-01-2018 Lịch tiếp công dân năm 2018 0-lượt Xem
08/TT-VP 04-01-2018 Công văn về triển khai thực hiện ý kiến kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang tại Hội nghị tổng kết công tác ngành Thanh tra năm 2017. 4-lượt Xem
331/TB-UBND 15-12-2017 Thông báo số 331/TB-UBND ngày 15/12/2017 về ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang tại hội nghị tổng kết 02 năm (2016-2017) thi hành Luật Tiếp công dân và công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2017. 0-lượt Xem
126/NQ-CP 29-11-2017 Về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020. 1-lượt Xem
672/HDLN/TT-STC 10-11-2017 Hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 24/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. 5-lượt Xem
234/KH-UBND 29-08-2017 V/v triển khai thực hiện Kế hoạch số 37-KH/TU ngày 28/6/2017 của Tỉnh ủy Tiền Giang thực hiện Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X "về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí". 1-lượt Xem
233/KH-UBND 29-08-2017 Về việc thực hiện Chỉ thị 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ “về việc chấn chỉnh hoạt động thanh, kiểm tra đối với doanh nghiệp” trên địa bàn tỉnh. 4-lượt Xem
3213/UBND-NC 14-07-2017 V/v tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tĩnh Tiền Giang theo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình năm 2017. 1-lượt Xem
06/KH-UBND 16-01-2017 Về việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. 1-lượt Xem
883/QĐ-TT 14-12-2016 Về việc ban hành Quy chế làm việc của Thanh tra tỉnh Tiền Giang. 8-lượt Xem
114/TB-TT 25-07-2016 Về việc phân công nhiệm vụ Ban lãnh đạo và các phòng nghiệp vụ. 0-lượt Xem
73/QĐ-TT 29-01-2016 Về việc ban hành Quy chế làm việc của Thanh tra tỉnh Tiền Giang. 5-lượt