Truy cập nội dung luôn

Chào mừng bạn đến với website Thanh tra Tiền Giang

Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống Lượt tải Xem
234/KH-UBND 29-08-2017 V/v triển khai thực hiện Kế hoạch số 37-KH/TU ngày 28/6/2017 của Tỉnh ủy Tiền Giang thực hiện Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X "về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí". 0-lượt Xem
233/KH-UBND 29-08-2017 Về việc thực hiện Chỉ thị 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ “về việc chấn chỉnh hoạt động thanh, kiểm tra đối với doanh nghiệp” trên địa bàn tỉnh. 0-lượt Xem
3213/UBND-NC 14-07-2017 V/v tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tĩnh Tiền Giang theo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình năm 2017. 0-lượt Xem
06/KH-UBND 16-01-2017 Về việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. 0-lượt Xem
883/QĐ-TT 14-12-2016 Về việc ban hành Quy chế làm việc của Thanh tra tỉnh Tiền Giang. 3-lượt Xem