Truy cập nội dung luôn

Chào mừng bạn đến với website Thanh tra Tiền Giang

Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống Lượt tải
28/KH-UBND 26-01-2018 Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. 0-lượt
23/KH-UBND 23-01-2018 Thực hiện Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020. 0-lượt
126/NQ-CP 29-11-2017 Về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020. 0-lượt
234/KH-UBND 29-08-2017 V/v triển khai thực hiện Kế hoạch số 37-KH/TU ngày 28/6/2017 của Tỉnh ủy Tiền Giang thực hiện Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X "về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí". 0-lượt
233/KH-UBND 29-08-2017 Về việc thực hiện Chỉ thị 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ “về việc chấn chỉnh hoạt động thanh, kiểm tra đối với doanh nghiệp” trên địa bàn tỉnh. 1-lượt