Truy cập nội dung luôn

Chào mừng bạn đến với website Thanh tra Tiền Giang

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Văn bản - Tìm kiếm Văn bản - Tìm kiếm

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống
5659/VPCP-V.I 10-07-2020 Công văn thông báo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ v/v công tác thanh tra, phòng, chống tham nhũng và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong 6 tháng cuối năm 2020.
868/TTg-NC 09-07-2020 Công văn về việc đính chính nội dung Quyết định số 774/QĐ-TTg ngày 05/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục bí mật Nhà nước thuộc lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.
510/BC-TT 18-06-2020 Báo cáo kết quả công tác thanh tra 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020
774/QĐ-TTg 05-06-2020 Quyết định ban hành Danh mục bí mật Nhà nước thuộc lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.
130/KH-UBND 27-05-2020 Kế hoạch thực hiện đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng đối với Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2019.
396/BC-TT 14-05-2020 Báo cáo kết quả công tác thanh tra tháng 5 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 6 năm 2020.
294/BC-TT 17-04-2020 Báo cáo kết quả công tác thanh tra tháng 4 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 5 năm 2020.
189/BC-TT 17-03-2020 Báo cáo kết quả công tác thanh tra quý I và phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2020.
96/BC-TT 14-02-2020 Báo cáo kết quả công tác thanh tra tháng 02 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 3 năm 2020.
16/KH-UBND 20-01-2020 Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.
38/BC-TT 16-01-2020 Báo cáo kết quả công tác thanh tra tháng 01 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 02 năm 2020.
63/TB-TT 31-12-2019 Thông báo lịch tiếp công dân của Chánh Thanh tra tỉnh Tiền Giang năm 2020.
307/BC-TT 29-11-2019 Báo cáo kết quả công tác thanh tra năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.
286/BC-TT 14-11-2019 Báo cáo kết quả công tác thanh tra tháng 11 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 12 năm 2019.
344/KH-UBND 15-10-2019 Kế hoạch thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2020" trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.
343/KH-UBND 15-10-2019 Kế hoạch thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021" trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.
254/BC-TT 14-10-2019 Báo cáo kết quả công tác thanh tra tháng 10 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 11 năm 2019.
217/BC-TT 06-09-2019 Báo cáo công tác thanh tra 9 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ quý 4 năm 2019.
200/BC-TT 14-08-2019 Báo cáo kết quả công tác thanh tra tháng 8 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 9 năm 2019.
298/CP-V.I 22-07-2019 Công văn số 298/CP-V.I của Chính phủ về việc đính chính Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng.
178/BC-TT 12-07-2019 Báo cáo kết quả công tác thanh tra tháng 7 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 8 năm 2019.
59/2019/NĐ-CP 01-07-2019 Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng.
134/BC-TT 07-06-2019 Báo cáo kết quả công tác thanh tra 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.
278/TT-VP 31-05-2019 Công văn v/v triển khai, quán triệt Chỉ thị 769/CT-TTCP ngày 17/5/2019 của Tổng Thanh tra Chính phủ v/v tăng cưởng kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với công chức, viên chức ngành Thanh tra.
769/CT-TTCP 17-05-2019 Chỉ thị v/v tăng cưởng kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với công chức, viên chức ngành Thanh tra.
112/BC-TT 14-05-2019 Báo cáo kết quả công tác thanh tra tháng 5 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 6/2019.
83/BC-TT 12-04-2019 Báo cáo kết quả công tác thanh tra tháng 4 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 5/2019.
31/2019/NĐ-CP 10-04-2019 Nghị định số 31/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo.
181/TT-VP 08-04-2019 Công văn v/v chấn chỉnh việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính trong ngành Thanh tra của tỉnh Tiền Giang.
66/KH-UBND 13-03-2019 Kế hoạch thực hiện đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang.

Tin mới Tin mới

Công bố Kết luận Thanh tra tại Sở Công Thương

Vào lúc 09 giờ 00 ngày 06 tháng 01 năm 2016, Thanh tra tỉnh tiến hành công bố Kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng đối với Giám đốc Sở Công Thương.
Chủ trì buổi làm việc là ông Nguyễn Văn Mười - P. Chánh Thanh tra tỉnh và cùng các thành viên Đoàn thanh tra tham dự công bố Kết luận thanh tra; về phía đơn vị được thanh tra có ông Ngô Văn Tuấn - Giám đốc cùng các P. Giám đốc và lãnh đạo các Phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở Công Thương.

Ông Lê Đăng Hưng - Trưởng đoàn thanh tra thừa ủy quyền của Chánh thanh tra tỉnh công bố toàn văn Kết luận thanh tra số 66/KL-TT ngày 31/12/2015, kết luận đã chỉ ra các ưu, khuyết điểm và những quyết định xử lý, kiến nghị chấn chỉnh như sau:

* Ưu điểm

- Trong giai đoạn thanh tra, Giám đốc Sở Công Thương đã lãnh đạo, điều hành xây dựng, phê duyệt và triển khai thực hiện hoàn thành kế hoạch về thanh tra hành chính và chuyên ngành; tổ chức tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về PCTN, triển khai thực hiện có hiệu quả một số giải pháp phòng ngừa tham nhũng như: kê khai minh bạch tài sản và thu nhập, quy chế chi tiêu nội bộ, minh bạch trong công tác tổ chức cán bộ, trong hoạt động của cơ quan, cải cách hành chính và báo cáo về công tác PCTN.

- Cơ chế  hoạt động, tổ chức hệ thống quản lý và điều hành ngày càng được hoàn thiện; các quy trình, quy chế, thủ tục, chính sách nội bộ được ban hành và áp dụng thống nhất, bộ máy vận hành ngày càng linh hoạt, từng bước đáp ứng yêu cầu, thực hiện chức năng, nhiệm vụ.

- Công tác kiểm tra xử lý vi phạm hành chính được đẩy mạnh, hàng năm đã phát hiện và xử lý nhiều vụ việc vi phạm phục vụ yêu cầu quản lý trên các các lĩnh vực hóa chất, thực phẩm, mua bán điện, năng lượng tiết kiệm, giấy phép hoạt động điện lực, sản xuất, kinh doanh phân bón...tăng cường nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật và góp phần vào công tác đấu tranh chống hàng giả, hàng kém chất lượng trong tầng lớp nhân dân, doanh nghiệp phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước trên địa bàn.

* Khuyết điểm, sai phạm:

- Chất lượng các cuộc thanh tra chưa cao, báo cáo của thành viên Đoàn thanh tra, của Trưởng đoàn thanh tra chưa đầy đủ theo nội dung phân công, kết quả thực hiện nhiệm vụ, nhận xét đánh giá đề xuất xử lý; văn bản kết luận của người có thẩm quyền chưa xác định mức độ sai phạm, trách nhiệm cá nhân để xử lý và kiến nghị xử lý cụ thể.

- Quá trình tổ chức lãnh đạo, quản lý và điều hành của Giám đốc Sở nhất là trong chỉ đạo phối hợp kiểm tra xử phạt VPHC theo thẩm quyền chưa chặt chẽ, chưa kịp thời, không nhất quán và chưa đúng quy định của pháp luật đối với các sai phạm của đối tượng, làm giảm tính răn đe, ngăn chặn hành vi vi phạm về sản xuất hàng hóa kém chất lượng gây thiệt hại cho người tiêu dùng.

- Còn nhiều sai phạm về quản lý tài chính trong quá trình chỉ đạo, điều hành gói thầu tổ chức Hội chợ công nghiệp và nông thôn năm 2014 tại Tiền Giang.

* Quá trình thanh tra đã xử lý thu hồi số tiền bị thất thoát là 730.997.100đ đối với Công ty Công ty Cổ phần tập đoàn thương mại và truyền thông Bắc Hà trong việc nghiệm thu thi công và cung ứng dịch vụ Hội chợ công nghiệp và nông thôn năm 2014 tại Tiền Giang; kiến nghị người có thẩm quyền xử lý 8 cá nhân có khuyết điểm sai phạm; kiến ngghị chấn chỉnh, khắc phục các khuyết điểm sai phạm mà Đoàn thanh tra đã chỉ ra trong công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và PCTN; Chấp hành nghiêm Luật Thanh tra, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Phòng chống tham nhũng và các văn bản pháp quy có liên quan trong quá trình thực thi nhiệm vụ được giao.

Kết luận chỉ đạo tại buổi công bố, ông Nguyễn Văn Mười - Phó Chánh Thanh tra tỉnh yêu cầu Giám đốc Sở Công Thương phải xây dựng kế hoạch thực hiện Kết luận thanh tra, niêm yết Kết luận thanh tra trong thời gian 15 ngày liên tục tại cơ quan; việc niêm yết phải lập biên bản, hết thời gian niêm yết phải và có báo cáo về Thanh tra tỉnh theo dõi. Giao Trưởng Phòng Kiểm tra Giám sát xử lý sau thanh tra (cơ quan Thanh tra tỉnh) giúp Chánh Thanh tra tỉnh kiểm tra đôn đốc việc thực hiện các quyết định xử lý, kiến nghị xử lý đã có hiệu lực pháp luật để báo cáo UBND tỉnh và Thanh tra Chính phủ./.


Tin liên quan
Những hạn chế, thiếu sót của Sở Tư pháp tại Kết luận thanh tra số 61/KL-TT    29/01/2016
Công bố Kết luận thanh tra tại UBND huyện Châu Thành    29/01/2016
Công bố Kết luận Thanh tra tại Sở Công Thương    29/01/2016
Thanh tra Chính phủ làm việc với Cà Mau và Sóc Trăng về Kế hoạch số 1130    05/11/2015
Tràn lan giết mổ gia cầm không phép tại “thủ phủ” gia cầm    05/11/2015