Truy cập nội dung luôn

Chào mừng bạn đến với website Thanh tra Tiền Giang

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Văn bản - Tìm kiếm Văn bản - Tìm kiếm

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống
5659/VPCP-V.I 10-07-2020 Công văn thông báo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ v/v công tác thanh tra, phòng, chống tham nhũng và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong 6 tháng cuối năm 2020.
868/TTg-NC 09-07-2020 Công văn về việc đính chính nội dung Quyết định số 774/QĐ-TTg ngày 05/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục bí mật Nhà nước thuộc lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.
510/BC-TT 18-06-2020 Báo cáo kết quả công tác thanh tra 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020
774/QĐ-TTg 05-06-2020 Quyết định ban hành Danh mục bí mật Nhà nước thuộc lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.
130/KH-UBND 27-05-2020 Kế hoạch thực hiện đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng đối với Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2019.
396/BC-TT 14-05-2020 Báo cáo kết quả công tác thanh tra tháng 5 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 6 năm 2020.
294/BC-TT 17-04-2020 Báo cáo kết quả công tác thanh tra tháng 4 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 5 năm 2020.
189/BC-TT 17-03-2020 Báo cáo kết quả công tác thanh tra quý I và phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2020.
96/BC-TT 14-02-2020 Báo cáo kết quả công tác thanh tra tháng 02 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 3 năm 2020.
16/KH-UBND 20-01-2020 Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.
38/BC-TT 16-01-2020 Báo cáo kết quả công tác thanh tra tháng 01 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 02 năm 2020.
63/TB-TT 31-12-2019 Thông báo lịch tiếp công dân của Chánh Thanh tra tỉnh Tiền Giang năm 2020.
307/BC-TT 29-11-2019 Báo cáo kết quả công tác thanh tra năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.
286/BC-TT 14-11-2019 Báo cáo kết quả công tác thanh tra tháng 11 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 12 năm 2019.
344/KH-UBND 15-10-2019 Kế hoạch thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2020" trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.
343/KH-UBND 15-10-2019 Kế hoạch thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021" trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.
254/BC-TT 14-10-2019 Báo cáo kết quả công tác thanh tra tháng 10 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 11 năm 2019.
217/BC-TT 06-09-2019 Báo cáo công tác thanh tra 9 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ quý 4 năm 2019.
200/BC-TT 14-08-2019 Báo cáo kết quả công tác thanh tra tháng 8 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 9 năm 2019.
298/CP-V.I 22-07-2019 Công văn số 298/CP-V.I của Chính phủ về việc đính chính Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng.
178/BC-TT 12-07-2019 Báo cáo kết quả công tác thanh tra tháng 7 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 8 năm 2019.
59/2019/NĐ-CP 01-07-2019 Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng.
134/BC-TT 07-06-2019 Báo cáo kết quả công tác thanh tra 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.
278/TT-VP 31-05-2019 Công văn v/v triển khai, quán triệt Chỉ thị 769/CT-TTCP ngày 17/5/2019 của Tổng Thanh tra Chính phủ v/v tăng cưởng kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với công chức, viên chức ngành Thanh tra.
769/CT-TTCP 17-05-2019 Chỉ thị v/v tăng cưởng kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với công chức, viên chức ngành Thanh tra.
112/BC-TT 14-05-2019 Báo cáo kết quả công tác thanh tra tháng 5 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 6/2019.
83/BC-TT 12-04-2019 Báo cáo kết quả công tác thanh tra tháng 4 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 5/2019.
31/2019/NĐ-CP 10-04-2019 Nghị định số 31/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo.
181/TT-VP 08-04-2019 Công văn v/v chấn chỉnh việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính trong ngành Thanh tra của tỉnh Tiền Giang.
66/KH-UBND 13-03-2019 Kế hoạch thực hiện đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang.

Tin mới Tin mới

Công bố Kết luận thanh tra tại UBND huyện Châu Thành

Ngày 03/11/2015, Thanh tra tỉnh tiến hành công bố Kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng đối với Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang

Ông Nguyễn Văn Mười - P. Chánh Thanh tra tỉnh, ông Nguyễn Văn Bé Hai - Chủ tịch UBND huyện, ông Võ Văn Nhi – P. Giám đốc Sở LĐTB&XH và lãnh đạo các Phòng, Ban của huyện (Tài chính-Kế hoạch, Tài nguyên và Môi trường, LĐTB&XH, Văn phòng HĐND&UBND, Ban quản lý các dự án đầu tư và xây dựng) và Chủ tịch UBND các xã (Tam Hiệp, Long Định và Thân Cửu Nghĩa) cùng các thành viên Đoàn thanh tra tham dự công bố Kết luận thanh tra.
Ông Lê Đăng Hưng - Trưởng đoàn thanh tra thừa ủy quyền của Chánh thanh tra tỉnh công bố toàn văn Kết luận thanh tra số 56/KL-TT ngày 2/11/2015, trong đó đã chỉ ra các ưu, khuyết điểm và có những kiến nghị chấn chỉnh như sau:

Việc xây dựng, trình phê duyệt chương trình kế hoạch thanh tra được thực hiện tốt, phù hợp với hướng dẫn của Thanh tra tỉnh và yêu cầu quản lý điều hành của UBND huyện; công tác tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra được tiến hành kịp thời, các cuộc thanh tra phù hợp với danh mục, nội dung chương trình kế hoạch thanh tra được duyệt; trình tự, thủ tục và nội dung tiến hành các cuộc thanh tra được thực hiện nghiêm túc, phù hợp với các quy định của Luật Thanh tra năm 2010, phát hiện nhiều sai phạm góp phần chấn chỉnh kịp thời những sơ hở trong công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực được thanh tra; có quan tâm trong chỉ đạo đôn đốc, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các kết luận, quyết định về thanh tra nên đã xử lý thu hồi về kinh tế và xử lý hành chính đạt 100% các kết luận thanh tra và quyết định xử lý về thanh tra. Ủy ban nhân huyện cũng đã tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt công tác tiếp dân, xử lý đơn thư tập trung một đầu mối tại Điểm Tiếp công dân huyện, đảm bảo thuận tiện cho công tác quản lý và thuận tiện cho công dân đến liên hệ, phản ánh khiếu nại, tố cáo; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo được sự quan tâm của lãnh đạo UBND huyện và Thủ trưởng các phòng, ban đặc biệt là Thanh tra huyện có sự đầu tư, nghiên cứu vụ việc để tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo đạt hiệu quả, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho công dân và góp phần ngăn chặn thất thoát tiền cho ngân sách Nhà nước. Về công tác PCTN có chú trọng thực hiện công khai minh bạch trong các lĩnh vực hoạt động; một số giải pháp được triển khai thực hiện đạt kết quả tương đối tốt như: kê khai tài sản, thu nhập; tổ chức cán bộ, công khai tài chính ngân sách, xây dựng cơ bản, chế độ, định mức, tiêu chuẩn.

Bên cạnh đó cũng còn một số khuyết điểm, hạn chế như: Việc phân loại xử lý đơn thư còn chưa chuẩn xác, nhiều trường hợp còn nhầm lẫn giữa đơn khiếu nại, tố cáo, tranh chấp hay phản ảnh kiến nghị và nhất là phân loại đơn thuộc thẩm quyền hay không thuộc thẩm quyền dẫn đến nhiều vụ việc được xử lý sai hoặc hướng dẫn không đúng, chuyển đơn lòng vòng; còn một số trường hợp (nhất là cấp xã) chưa phân biệt rõ đơn khiếu nại, tố cáo với đơn kiến nghị, phản ánh, yêu cầu của công dân về chế độ chính sách hoặc công dân đến liên hệ giải quyết thủ tục hành chính của bộ phận một cửa; công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về khiếu nại, tố cáo và PCTN chưa sâu rộng, chưa được tiến hành thường xuyên; tại các đơn vị được thanh tra chủ yếu là tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được giao, việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN được lồng ghép trong việc thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, các giải pháp phòng ngừa tuy đã được triển khai thực hiện và đạt được một số kết quả, nhưng vẫn còn một số mặt hạn chế chưa đảm bảo việc ngăn chặn tham nhũng có hiệu quả.

Qua kết quả thanh tra, Chánh Thanh tra tỉnh kiến nghị Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh chỉ đạo:

           Chủ tịch UBND huyện Châu Thành: Tự kiểm điểm rút kinh nghiệm trong việc chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng theo thẩm quyền liên quan đến những khuyết điểm nêu trên; khẩn trương chỉ đạo chấn chỉnh những hạn chế mà Thanh tra tỉnh đã phát hiện và chỉ ra tại văn bản Kết luận, trong đó có xem xét trách nhiệm của Thủ trưởng các Phòng, ban và Chủ tịch UBND các xã có những khuyết điểm để rút kinh nghiệm chung; tổ chức kiểm điểm và xử lý hành chính về trách nhiệm của Trưởng Phòng LĐTB&XH do vi phạm các quy định của pháp luật về công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong thời gian qua; bên cạnh đó cũng cần có hình thức khen thưởng kịp thời đối với Chánh Thanh tra huyện trong vai trò giúp Chủ tịch UBND huyện về lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và PCTN; đồng thời ban hành Quyết định điều chỉnh, sửa đổi bổ sung khoản 3 Điều 10 và điểm c khoản 2 Điều  5 Quy chế làm việc của Phòng LĐTB&XH cho phù hợp với Luật Khiếu nại năm 2011 và Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 4/4/2013 của Chính phủ.

Giám đốc Sở LĐTB&XH: Chấn chỉnh công tác xử lý đơn thư đảm bảo đơn được chuyển đúng cơ quan có thẩm thẩm quyền giải quyết theo quy định của Luật Khiếu nại, tránh đùn đẩy trách nhiệm như trong thời gian qua; đồng thời chỉ đạo điều chỉnh hủy bỏ nội dung 2 Văn bản của Thanh tra Sở hướng dẫn trình tự, thủ tục, quy trình thanh tra kiểm tra chuyên ngành cho các Phòng LĐTB&XH cấp huyện chưa phù hợp quy định của pháp luật.

Phát biểu tại buổi công bố Kết luận thanh tra, ông Huỳnh Văn Bé Hai - Chủ tịch UBND huyện Châu Thành khẳng định sẽ thực hiện nghiêm các kiến nghị của Kết luận thanh tra, đồng thời cũng sẽ kiểm điểm rút kinh nghiệm chỉ đạo trong thời gian tới và ông Võ Văn Nhi- P. Giám đốc Sở LĐTBXH hứa sẽ nghiêm túc chỉ đạo chấn chỉnh, khắc phục các khuyết điểm mà Đoàn thanh tra đã chỉ ra./.

Tin liên quan
Những hạn chế, thiếu sót của Sở Tư pháp tại Kết luận thanh tra số 61/KL-TT    29/01/2016
Công bố Kết luận thanh tra tại UBND huyện Châu Thành    29/01/2016
Công bố Kết luận Thanh tra tại Sở Công Thương    29/01/2016
Thanh tra Chính phủ làm việc với Cà Mau và Sóc Trăng về Kế hoạch số 1130    05/11/2015
Tràn lan giết mổ gia cầm không phép tại “thủ phủ” gia cầm    05/11/2015