Truy cập nội dung luôn

Chào mừng bạn đến với website Thanh tra Tiền Giang

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Văn bản - Tìm kiếm Văn bản - Tìm kiếm

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống
5659/VPCP-V.I 10-07-2020 Công văn thông báo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ v/v công tác thanh tra, phòng, chống tham nhũng và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong 6 tháng cuối năm 2020.
868/TTg-NC 09-07-2020 Công văn về việc đính chính nội dung Quyết định số 774/QĐ-TTg ngày 05/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục bí mật Nhà nước thuộc lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.
510/BC-TT 18-06-2020 Báo cáo kết quả công tác thanh tra 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020
774/QĐ-TTg 05-06-2020 Quyết định ban hành Danh mục bí mật Nhà nước thuộc lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.
130/KH-UBND 27-05-2020 Kế hoạch thực hiện đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng đối với Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2019.
396/BC-TT 14-05-2020 Báo cáo kết quả công tác thanh tra tháng 5 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 6 năm 2020.
294/BC-TT 17-04-2020 Báo cáo kết quả công tác thanh tra tháng 4 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 5 năm 2020.
189/BC-TT 17-03-2020 Báo cáo kết quả công tác thanh tra quý I và phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2020.
96/BC-TT 14-02-2020 Báo cáo kết quả công tác thanh tra tháng 02 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 3 năm 2020.
16/KH-UBND 20-01-2020 Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.
38/BC-TT 16-01-2020 Báo cáo kết quả công tác thanh tra tháng 01 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 02 năm 2020.
63/TB-TT 31-12-2019 Thông báo lịch tiếp công dân của Chánh Thanh tra tỉnh Tiền Giang năm 2020.
307/BC-TT 29-11-2019 Báo cáo kết quả công tác thanh tra năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.
286/BC-TT 14-11-2019 Báo cáo kết quả công tác thanh tra tháng 11 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 12 năm 2019.
344/KH-UBND 15-10-2019 Kế hoạch thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2020" trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.
343/KH-UBND 15-10-2019 Kế hoạch thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021" trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.
254/BC-TT 14-10-2019 Báo cáo kết quả công tác thanh tra tháng 10 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 11 năm 2019.
217/BC-TT 06-09-2019 Báo cáo công tác thanh tra 9 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ quý 4 năm 2019.
200/BC-TT 14-08-2019 Báo cáo kết quả công tác thanh tra tháng 8 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 9 năm 2019.
298/CP-V.I 22-07-2019 Công văn số 298/CP-V.I của Chính phủ về việc đính chính Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng.
178/BC-TT 12-07-2019 Báo cáo kết quả công tác thanh tra tháng 7 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 8 năm 2019.
59/2019/NĐ-CP 01-07-2019 Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng.
134/BC-TT 07-06-2019 Báo cáo kết quả công tác thanh tra 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.
278/TT-VP 31-05-2019 Công văn v/v triển khai, quán triệt Chỉ thị 769/CT-TTCP ngày 17/5/2019 của Tổng Thanh tra Chính phủ v/v tăng cưởng kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với công chức, viên chức ngành Thanh tra.
769/CT-TTCP 17-05-2019 Chỉ thị v/v tăng cưởng kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với công chức, viên chức ngành Thanh tra.
112/BC-TT 14-05-2019 Báo cáo kết quả công tác thanh tra tháng 5 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 6/2019.
83/BC-TT 12-04-2019 Báo cáo kết quả công tác thanh tra tháng 4 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 5/2019.
31/2019/NĐ-CP 10-04-2019 Nghị định số 31/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo.
181/TT-VP 08-04-2019 Công văn v/v chấn chỉnh việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính trong ngành Thanh tra của tỉnh Tiền Giang.
66/KH-UBND 13-03-2019 Kế hoạch thực hiện đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang.

Tin mới Tin mới

Những hạn chế, thiếu sót của Sở Tư pháp tại Kết luận thanh tra số 61/KL-TT

Ngày 17/12/2015, Chánh Thanh tra tỉnh ban hành Kết luận số 61/KL-TT về việc thanh tra việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công chứng và hộ tịch, luật sư; quản lý thu chi các loại phí, lệ phí từ năm 2012-2014 đối với Sở Tư pháp tỉnh Tiền Giang.
Theo Kết luận số 61/KL-TT, Thanh tra tỉnh đã phát hiện một số sai sót trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ tại Sở Tư pháp 03 năm qua như sau:

1. Công tác quản lý nhà nước về hộ tịch:

1.1. Không kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý việc bố trí cán bộ, công chức làm công tác hộ tịch không đủ tiêu chuẩn theo quy định tại khoản 2, Điều 81 Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ.

1.2. Số lượng cán bộ hộ tịch được bồi dưỡng nghiệp vụ không đầy đủ:

- Từ năm 2012 đến năm 2014 không tổ chức bồi dưỡng cán bộ, công chức làm công tác hộ tịch cấp huyện.

- Về bồi dưỡng cán bộ, công chức tư pháp hộ tịch cấp xã tỷ lệ còn thấp: năm 2012 đạt 76,5% và năm 2014 đạt 39,2%.

1.3. Hồ sơ thủ tục giải quyết các việc về hộ tịch thuộc thẩm quyền của Sở còn nhiều thiếu sót:

- Việc khóa sổ hộ tịch tại sự kiện hộ tịch cuối cùng không ghi vào một trang trống liền kề.

- Sửa chữa sai sót do ghi chép trong Sổ hộ tịch không ghi họ và tên, không có chữ ký của người đã sửa hoặc ngày, tháng, năm sửa hoặc chưa thực hiện đóng dấu vào phần đã sửa chữa.

- Khai sinh: cha, mẹ lựa chọn quốc tịch Việt Nam cho con, nhưng chấp thuận lập thủ tục khai sinh đặt tên của trẻ em là tên nước ngoài.

- Khai tử: Sở Tư pháp không gửi cho Cục lãnh sự, Bộ Ngoại giao bản sao Giấy chứng tử để thông báo cho cơ quan có thẩm quyền của nước mà người chết là công dân hoặc thường trú.

- Ghi chú ly hôn: việc ghi vào sổ ly hôn đã tiến hành ở nước ngoài số lượng hồ sơ giải quyết quá hạn còn nhiều so với quy định.

- Bổ sung, điều chỉnh hộ tịch: Trong cột ghi chú của sổ đăng ký hộ tịch Cán bộ tư pháp hộ tịch không ghi họ và tên, không có chữ ký của người điều chỉnh, ngày điều chỉnh và không đóng dấu hoặc chỉ có ghi họ tên người điều chỉnh, không đóng dấu vào phần đã điều chỉnh.

1.4. Thẩm định hồ sơ, trình UBND cấp tỉnh giải quyết các việc về hộ tịch, nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh:

- Kết hôn: văn bản niêm yết việc kết hôn thiếu nội dung thông tin về dự kiến thời gian đăng ký kết hôn; biên bản phỏng vấn kết hôn không có cam kết của người phiên dịch và hẹn trả kết quả chậm thời gian so với quy định.

- Nhận cha, mẹ, con: Văn bản niêm yết việc nhận cha, mẹ con không nêu đầy đủ thông tin, như: Hộ chiếu (CMND) người nhận, giới tính người được nhận, dự kiến thời gian đăng ký việc nhận cha mẹ; quyết định về việc đăng ký nhận cha, mẹ, con không đúng theo biểu mẫu quy định; tính sai, kéo dài thời gian hẹn trả kết quả theo quy định.

- Về quốc tịch: thời gian trả kết quả cho người dân trễ hẹn còn nhiều.

2. Công tác quản lý nhà nước về luật sư:

Sở Tư pháp còn một số thiếu sót trong công tác quản lý:

- Không trực tiếp theo theo dõi, giám sát về thu hồi giấy đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư là vi phạm khoản 2, Điều 17 Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ.

- Chậm tham mưu và tham mưu không đầy đủ nội dung theo Quyết định số 123/QĐ-TTg ngày 18/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ.

- Một số VPLS, Đoàn Luật sư báo cáo định kỳ không đầy đủ là vi phạm khoản 1, khoản 2, Điều 31 Thông tư số 17/2011/TT-BTP ngày 14/10/2011 của Bộ Tư pháp. Sở Tư pháp chưa xử lý nghiêm các tổ chức hành nghề luật sư theo quy định.

- Không kiểm tra và yêu cầu Đoàn Luật sư báo cáo việc triển khai Thông tư số 10/2014/TT-BTP ngày 07/4/2014 của Bộ Tư pháp quy định nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ của Luật sư theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 1854/UBND-NC ngày 05/5/2014.

3. Công tác quản lý thu, chi lệ phí hộ tịch và lệ phí cấp phiếu lý lịch tư pháp tại Văn phòng Sở Tư pháp:

- Công tác hạch toán: kế toán hạch toán gộp chung nguồn lệ phí hộ tịch và lệ phí lý lịch tư pháp được trích để lại để chi là vi phạm mục D, phần IV Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính.

- Chưa thực hiện đúng nguyên tắc kế toán: chứng từ chi không thể hiện nội dung công việc phục vụ cho hoạt động thu lệ phí, chi bồi dưỡng công tác thu phí không đúng đối tượng.

- Chi tiếp khách sai nguồn với tổng số tiền 40.850.000đ là không theo quy định tại: khoản 4, Văn bản số 4575/UBND-NC ngày 18/8/2008 của UBND tỉnh; khoản 4, Văn bản 3620/UBND-NC ngày 01/8/2014 của UBND tỉnh và khoản 8, mục B Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 của Bộ Tài chính.

4. Công tác quản lý thu, chi phí bán đấu giá tài sản:

4.1. Đối với Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản:

- Từ ngày 1/5/2012 đến 31/10/2014, không thu phí đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 13 Thông tư số 48/2012/TT-BTC ngày 16/3/2012, hậu quả làm giảm nguồn thu cho đơn vị với tổng số tiền là 313.610.745đ.

- Chi tiền bồi dưỡng bán đấu giá, biên bản không ghi nhận đầy đủ các đối tượng trực tiếp tham gia theo hướng dẫn tại Văn bản số 2628/UBND-CN ngày 20/6/2012 của UBND tỉnh với tổng số tiền 59.200.000đ.

4.2. Đối với Sở Tư pháp:

- Trong quá trình thẩm định lấy ý kiến về dự thảo Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá, phí tham gia đấu giá trên địa bàn tỉnh Tiền Giang mặc dù có ý kiến bằng văn bản của Sở Tài chính và thống nhất của nhiều ngành là Trung tâm được để lại 80% trên tổng số tiền phí thu được để trang trải cho việc bán đấu giá và thu phí, phần 20% số tiền thu phí còn lại Trung tâm phải nộp vào ngân sách nhà nước, nhưng Sở Tư pháp thiếu khách quan vẫn thẩm định đề xuất cho giảm tỷ lệ nộp NSNN xuống còn 0%. Việc thẩm định, đề xuất cho phép Trung tâm để lại 100% phí đấu giá, phí tham gia đấu giá là không đúng theo quy định tại khoản 2, Điều 3 Thông tư số 03/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 của Bộ Tài chính.

- Không tham mưu kịp thời cho UBND tỉnh, HĐND tỉnh trong việc ban hành quy định thu phí đấu giá, phí tham gia đấu giá theo quy định tại Thông tư số 48/2012/TT-BTC ngày 16/3/2012 và chưa hướng dẫn nghiệp vụ kịp thời cho Trung tâm, hậu quả làm giảm nguồn thu cho Trung tâm như đã nêu trên.

5. Về công tác quản lý thu, chi nguồn lệ phí công chứng:

- Các phòng công chứng thực hiện thu phí công chứng không đúng quy định tại Phần II Thông tư liên tịch số 91/2008/TTLT-BTP-BTC và Điều 2 Thông tư liên tịch số 08/2012/TTLT-BTP-BTC.

- Phòng Công chứng số 1 đã chi khoán công tác phí trong tỉnh cho CBVC mà còn chi tiền xăng công tác phí cho CBVC để công tác thường xuyên là không đúng qui định.

- Các phòng công chứng chi tiếp khách nhưng không có nội dung công việc phục vụ cho nhiệm vụ của đơn vị là sai quy định về việc kiểm tra, kiểm soát chứng từ chi phí.

- Việc quản lý ghi biên lai không đúng quy định.

6. Công tác xét duyệt quyết toán ngân sách hàng năm đối với các đơn vị trực thuộc:

Sở Tư pháp chưa tổ chức thực hiện tốt công tác xét duyệt quyết toán hàng năm đối với các đơn vị trực thuộc, để xảy ra nhiều sai phạm về chế độ, chứng từ thu – chi như trên là vi phạm quy định tại Thông tư số 01/2007/TT-BTC ngày 02/01/2007 của Bộ Tài chính.

       Qua đó, Chánh Thanh tra tỉnh đã yêu cầu Giám đốc Sở Tư pháp tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân để từ đó đề ra các giải pháp khắc phục hạn chế, nhược điểm nhằm thực hiện tốt hơn việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tư pháp trong thời gian tới./.

Tin liên quan
Những hạn chế, thiếu sót của Sở Tư pháp tại Kết luận thanh tra số 61/KL-TT    29/01/2016
Công bố Kết luận thanh tra tại UBND huyện Châu Thành    29/01/2016
Công bố Kết luận Thanh tra tại Sở Công Thương    29/01/2016
Thanh tra Chính phủ làm việc với Cà Mau và Sóc Trăng về Kế hoạch số 1130    05/11/2015
Tràn lan giết mổ gia cầm không phép tại “thủ phủ” gia cầm    05/11/2015