Truy cập nội dung luôn

Chào mừng bạn đến với website Thanh tra Tiền Giang

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Các giải pháp nâng cao Chỉ số Cải cách hành chính, Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công và Chỉ số Năng lực cạnh tranh năm 2021 và những năm tiếp theo
28/10/2021

      Căn cứ Kế hoạch số 273/KH-UBND ngày 22/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc nâng cao Chỉ số Cải cách hành chính, Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công và Chỉ số Năng lực cạnh tranh của tỉnh Tiền Giang năm 2021 và những năm tiếp theo. Theo kế hoạch, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang giao Thanh tra tỉnh tham mưu tổ chức thực hiện các giải pháp góp phần nâng cao Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công và Chỉ số Năng lực cạnh tranh của tỉnh. Thanh tra tỉnh Tiền Giang đã ban hành Kế hoạch số 1061/KH-TT ngày 25/10/2021 để triển khai thực hiện với những nội dung cụ thể như sau:

      1. Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công (PAPI)

      a) Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC)

      Tăng cường thanh tra trách nhiệm trong việc thực hiện Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo của thủ trưởng các sở, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trong việc thực thi pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Nhằm kịp thời chấn chỉnh và xử lý các sai phạm về công tác tiếp dân, xử lý đơn, giải quyết KNTC, phản ánh, kiến nghị. Nâng cao trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan trong công tác tiếp công dân, kịp thời giải đáp những thắc mắc, phản ánh, kiến nghị của người dân.

      b) Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công

      Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng (PCTN), lãng phí, từng bước nâng cao nhận thức, ý thức của cán bộ, công nhân viên, người dân góp phần tích cực vào công cuộc đấu tranh PCTN. Phát hiện, xử lý nghiêm các vụ việc tham nhũng theo tinh thần chỉ đạo của Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 28/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng, Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 06/02/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với công tác PCTN, lãng phí, Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019, Công điện số 724/CĐ-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ, ... nhằm góp phần tích cực vào việc làm lành mạnh môi trường xã hội, môi trường kinh doanh.

      2. Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI)

      a) Chi phí thời gian

      Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị trong xây dựng kế hoạch thanh tra tránh chồng chéo, trùng lặp; chú trọng định hướng và xây dựng kế hoạch thanh tra, tăng cường phối hợp, cung cấp thông tin giữa các tổ chức thanh tra, kiểm toán tránh chồng chéo, trùng lặp trong hoạt động thanh tra, kiểm toán đối với doanh nghiệp, tuân thủ nguyên tắc xử lý chồng chéo theo quy định của ngành.

      Triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; đặc biệt là Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp để xử lý kịp thời theo chỉ đạo; nâng cao hiệu quả công tác hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đến năm 2025…

      b) Chi phí không chính thức

      Thực hiện có hiệu quả việc thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng trong việc chấp hành pháp luật về PCTN, tập trung vào các giải pháp về công khai minh bạch, cải cách hành chính, hoàn thiện thể chế, nhận quà tặng, quy tắc ứng xử, dịch vụ hành chính công…để nâng cao trách nhiệm người đứng đầu của các ngành, các cấp, ngăn chặn có hiệu quả tiêu cực, tham nhũng trong mối quan hệ giữa người dân, doanh nghiệp và cán bộ quản lý nhà nước, nhất là đối với nhiệm vụ liên quan đến hoạt động và môi trường kinh doanh. Phát hiện, chấn chỉnh và xử lý kịp thời các vi phạm pháp luật, kiên quyết xử lý cán bộ, công chức trong thực thi công vụ vi phạm quy trình xử lý hồ sơ, công việc, gây phiền hà, chậm trễ cho hoạt động của doanh nghiệp; kiến nghị sửa đổi những sơ hở, bất cập trong công tác quản lý và cơ chế, chính sách; thúc đẩy và nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác cải cách hành chính, PCTN, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí./.

Tin mới Tin mới

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Xem thêm >>