Truy cập nội dung luôn

Chào mừng bạn đến với website Thanh tra Tiền Giang

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Kết quả thông tin, tuyên truyền về công tác cải cách hành chính năm 2021
12/11/2021

      Căn cứ Kế hoạch số 103/KH-UBND ngày 22 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về thông tin, tuyên truyền công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2021 trên địa bàn tỉnh. Năm 2021, Thanh tra tỉnh Tiền Giang triển khai thực hiện đạt kết quả chủ yếu sau:

      - Sử dụng hình thức thông tin, tuyên truyền trong nội bộ cơ quan thông qua các cuộc họp hoặc văn phòng điện tử: đã tổ chức triển khai, tuyên truyền về mục tiêu, ý nghĩa, tầm quan trọng của CCHC góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh; các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về CCHC như: Kế hoạch số 342/KH-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2020 về thực hiện nhiệm vụ CCHC năm 2021, Quyết định số 06/QĐ-UBND ngày 07 tháng 01 năm 2021 ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC năm 2021, Kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 20 tháng 01 năm 2021 về phát động chuyên đề thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính” năm 2021, Kế hoạch số 39/KH-UBND ngày 23 tháng 02 năm 2021 về việc kiểm tra công tác CCHC trên địa bàn tỉnh năm 2021; các văn bản liên quan đến cải cách thể chế, cải cách TTHC, cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, cải cách tài chính công và hiện đại hóa nền hành chính, Chính quyền số, Chính quyền điện tử, …

      - Sử dụng trang thông tin điện tử của Thanh tra tỉnh Tiền Giang để tuyên truyền rộng rãi đến tổ chức, cá nhân các thông tin về xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý, đào tạo, bồi dưỡng công chức; về cải cách tài chính công, thực hiện công khai dự toán, tình hình sử dụng kinh phí định kỳ, tình hình sử dụng tài sản; hoạt động kiểm soát TTHC, cơ chế một cửa, một cửa liên thông, công bố các TTHC, công tác xây dựng pháp luật; các giải pháp, đề xuất, cải tiến nâng cao hiệu quả công tác ngành Thanh tra,... Năm 2021, đã đăng tải tổng số trên 30 tin, bài.

      Qua đó, cán bộ, công chức, người lao động được tăng cường ý thức về vai trò, tầm quan trọng của công tác CCHC, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao góp phần tham gia vào CCHC; tổ chức, cá nhân được tiếp cận các thông tin về hoạt động của ngành Thanh tra liên quan đến CCHC và các thông tin về CCHC trên địa bàn tỉnh.

      Trong năm 2022, Thanh tra tỉnh Tiền Giang tiếp tục thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về CCHC góp phần vào thực hiện Chương trình CCHC trên địa bàn tỉnh với các nội dung chủ yếu: các giải pháp nâng cao nghiệp vụ công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; nâng cao vai trò của người đứng đầu trong chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác CCHC tại cơ quan; tuyên truyền các thông tin liên quan đến 06 nội dung chính của công tác CCHC về cải cách thể chế, cải cách TTHC, cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, cải cách tài chính công và hiện đại hóa nền hành chính bằng nhiều hình thức phù hợp như: trang thông tin điện tử, tổ chức các cuộc thi, tọa đàm, xây dựng các tiểu phẩm, ...

                                                                                                                                                                                     Văn phòng

Tin mới Tin mới

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Xem thêm >>