Truy cập nội dung luôn

Chào mừng bạn đến với website Thanh tra Tiền Giang

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Kết quả thực hiện Chỉ số cải thiện chất lượng các quy định của pháp luật năm 2021
12/11/2021

      Với chức năng, nhiệm vụ tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; tiến hành thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định pháp luật. Trong năm 2021, Thanh tra tỉnh Tiền Giang triển khai thực hiện một số nội dung thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ góp phần thực hiện Chỉ số cải thiện các quy định của pháp luật đạt kết quả sau:

      1. Về lập đề nghị, xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật

      Năm 2021, Thanh tra tỉnh Tiền Giang lập 01 đề nghị xây dựng quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định tại Điều 127 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2020): đề nghị xây dựng Quyết định thay thế Quyết định số 44/2014/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo khi phát sinh khiếu nại, tố cáo tập trung đông người trên địa bàn tỉnh Tiền Giang hoặc các tỉnh khác (Quyết định số 33/2021/QĐ-UBND ngày 12 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Quy chế phối hợp trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tập trung đông người).

      Đề nghị được Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang thông qua và giao Thanh tra tỉnh Tiền Giang soạn thảo quyết định thay thế trình Ủy ban nhân dân tỉnh trong tháng 6/2021 tại Chương trình công tác số 481/QĐ-UBND ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang.

      Với đề nghị được duyệt, Thanh tra tỉnh Tiền Giang đã tham mưu soạn thảo và trình Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Quyết định số 33/2021/QĐ-UBND thay thế Quyết định số 44/2014/QĐ-UBND, quá trình soạn thảo, tổ chức lấy ý kiến, gửi thẩm định dự thảo và trình Ủy ban nhân dân tỉnh đảm bảo đúng trình tự, thủ tục, thời hạn quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2020) và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 154/2020/NĐ-CP).

      2. Công tác rà soát, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật

      Được thực hiện định kỳ 6 tháng, năm và theo yêu cầu đầy đủ kịp thời. Trong năm, Thanh tra tỉnh Tiền Giang đã rà soát 04 văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực công tác của ngành Thanh tra, gồm:

      + Nghị quyết số 24/2017/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

      + Nghị quyết số 34/2017/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức trích từ các khoản thu hồi, phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

      + Quyết định số 44/2014/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo khi phát sinh khiếu nại, tố cáo tập trung đông người trên địa bàn tỉnh Tiền Giang hoặc các tỉnh khác.

      + Quyết định số 33/2021/QĐ-UBND ngày 12 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Quy chế phối hợp trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tập trung đông người.

      Kết quả rà soát, 01 văn bản hết hiệu lực toàn bộ (Quyết định số 44/2014/QĐ-UBND, đã đề nghị Sở Tư pháp trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang công bố hết hiệu lực), 03 văn bản còn lại đang còn hiệu lực thi hành.

      Ngoài ra, Thanh tra tỉnh Tiền Giang thường xuyên tự kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực của ngành Thanh tra trên địa bàn tỉnh. Qua tự kiểm tra, các văn bản quy phạm pháp luật do Thanh tra tỉnh Tiền Giang tham mưu Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành về lĩnh vực của ngành Thanh tra được ban hành đảm bảo đúng thẩm quyền, có nội dung hợp pháp, thời điểm có hiệu lực, trình tự, thủ tục ban hành đúng theo quy định pháp luật. Bên cạnh đó, đã làm tốt công tác tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang tự kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ, báo cáo kết quả tự kiểm tra đầy đủ, kịp thời.

      Nhìn chung, công tác xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngành Thanh tra thuộc thẩm quyền ban hành của Hội đồng nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh thời gian qua luôn được lãnh đạo Thanh tra tỉnh Tiền Giang quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện theo quy định. Kịp thời tham mưu Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh quy định cụ thể, chi tiết các điều, khoản, điểm của văn bản quy phạm pháp luật cấp trên giao và cụ thể hóa các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác ngành Thanh tra phù hợp với tình hình của tỉnh. Đến nay, văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực ngành Thanh tra đảm bảo hoàn thiện để quản lý, điều hành trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Các văn bản được ban hành có nội dung hợp pháp và phù hợp với tình hình địa phương, đảm bảo được thực hiện thống nhất, đồng bộ, chưa phát hiện bất cập./.

                                                                                                                                                                                 Văn phòng

Tin mới Tin mới

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Xem thêm >>